Etiket arşivi: sulama hibe

Tarımsal sulama hibe desteği 2018

Tarımsal sulama hibe desteği 2018

 

Atlantis Mühendislik; Tarımsal sulama hibe desteği 2018 programının açılmasıyla beraber gerekli ön hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Böylece basınçlı sulama sistemleri Center Pivot, Lineer ve damla sulama sistemlerinde hibe projeleri kabul edilmeye başlanmıştır. Talep eden çiftçilerimizle proje hazırlama sözleşmeleri başlatılmıştır.

Kırsal Kalkınma Sulama Hibe Destekleri Açıklandı

7 Aralık 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30263
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA

SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/48)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayni katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.yi,

ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama sistemi alımları için yapılan başvuruyu,

d) Başvuru sahibi: Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişileri,

e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

f) Hibeye esas mal alım tutarı: Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan ve hibe sözleşmesinde üst sınırı belirlenen hibe desteği verilecek uygun maliyetler toplamını,

g) Hibe sözleşmesi: Başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

h) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmal veya listelerini hazırlayan ve onaylayan il müdürlüğü tarafından belirlenen birimi,

ı) Mal alımları: Bireysel sulama sistemi alımlarını,

i) Program: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesini,

j) Referans fiyat: Uygulama yılı itibarıyla Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama sistemleri için belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde liste halinde yayımlanan fiyatı veya bu listede yer almayan bireysel sulama sistemleri için il müdürlükleri tarafından belirlenen fiyatı,

k) Referans fiyat farkı: Başvuruda yer alan hibeye esas mal alım tutarını oluşturan her bir kalemin, o kalem için tespit edilen referans fiyatlardan yüksek olan kısımlarının toplamını,

l) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatları belirlemek için Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

m) Tedarikçi: Bu Tebliğ kapsamında yatırımcı tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan, yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

n) Toplam mal alım tutarı: Bu Tebliğ kapsamında, hibeye esas mal alım tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı ve referans fiyat farkı tutarlarının toplamını,

o) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama esas ve usullerine ilişkin detayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, yatırımcı, tedarikçi ve Programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından hazırlanan güncel rehberi,

ö) Uygulama sözleşmesi: Bu Tebliğ kapsamında yapılan mal alımlarında yatırımcı ile tedarikçi arasında yapılacak akdi,

p) Uygulama yılı: 1/1/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında, Programa ilişkin başvuru ve uygulamanın yapılacağı her bir yılı,

r) Veri tabanı: Bu Tebliğ kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı olan, il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen personelce veri girişlerinin yapılabildiği internet ortamında çalışan yazılım sistemini,

s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında, başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan başvuru sahiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük;

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar.

b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) Program kapsamında il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere Bankaya gönderir.

ç) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

d) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

e) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik değerlendirme toplantıları veya eğitim programlarını hazırlar ve düzenler.

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü;

a) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

b) Başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğde, güncel Uygulama Rehberinde ve hibe sözleşmesinde, belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe istenen bu belgeleri gönderir.

c) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve zamanında veri tabanına girerler.

İl proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl proje yürütme birimi;

a) Başvuru sahiplerine, başvuruların hazırlanması konusunda ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar.

b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları inceleyerek değerlendirir, hibe sözleşmelerini düzenler, uygulamaları takip eder, izler, ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün onayından sonra Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve

Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler

Yatırım konuları ve uygulama illeri

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki yedi adet yatırım konusunu kapsar:

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 9 – (1) Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında altmış gün, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında ise doksan gün içerisinde, alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının tamamlanmış olması gerekir. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama sisteminin tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç kırk beş gün içerisinde il proje yürütme birimince tutanağa bağlanır.

Başvuru sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az üç yıl ve üzeri süreyle, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az beş yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.

(3) Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında son üç yılda, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında ise son on yılda daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamaz. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce hibe desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.

(4) Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler.

(5) Mal alımlarının, başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(6) Başvuru yapılan yıl dâhil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/15) kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce kredi desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.

(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulanacak Hibe Desteği Tutarı, Oranı ve Hibe Desteği Verilecek

Mal Alımı Gider Esasları

Hibe desteği tutarı ve oranı

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Hibe desteği verilecek uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar

MADDE 12 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularına ilişkin bireysel sulama sistemlerinin alım giderleri aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir:

a) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları, tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır ve hibeye esas mal alım bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

b) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Mal alım giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeli hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılara, aşağıda yer alan bireysel sulama sistemi grupları için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla, hibe desteği ödemesi yapılır:

a) Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama, damla sulama ve yüzeyaltı damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

b) Center pivot, lineer ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin; yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

(3) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler ile kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

(4) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılır ve keşifleri ayrıntılı olarak belirtilir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları ve malzeme miktarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(5) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

(6) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

(7) Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamındadır.

Hibe desteğine uygun olmayan mal alım giderleri

MADDE 13 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi, başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son iki yıldan önce olan bireysel sulama sisteminin alım giderleri,

j) Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler,

k) Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve yatırımcıların tedarikçilerden temin edeceği teknik belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri,

l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama sistemi giderleri.

(2) Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, bent gibi su alma yapısı inşası, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri ve su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvurularında, tarla içi sulama sistemi ile su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı birlikte projelendirildiği durumlarda, su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, sadece güneş enerjisi sistemini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurular hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvurularında, güneş enerjisi sistemi ile sulama sisteminin birlikte projelendirildiği durumlarda, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin %50’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen yatırım konuları kapsamında yer alan makinelere ilişkin olarak; başvurusuna ait teknik projelendirme esasları ve arazi büyüklüğü güncel Uygulama Rehberinde belirlenen kriterlere uygun olmayan ve/veya yatırıma konu arazinin mülkiyetine sahip olmayan yatırımcılar, bu yatırım konusuna başvuru yapamaz. Ancak, bu fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu arazilerinde on yıl ve üzeri kiralama veya tahsis yapılması halinde başvuru yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

MADDE 14 – (1) Başvuru dosyası, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama sistemi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvuruya esas projeler, 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendislerince hazırlanmış olmalıdır.

(3) Başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri şunlardır:

a) Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi,

b) Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi.

(4) 20/7/1961 tarihli ve 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yeraltı Suları Tüzüğünde yer alan komşu hakkı başlığı kapsamında Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi alınmış olan kuyular hariç, kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi olan kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi alınması gerekir.

(5) Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama birliği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için birden fazla başvuru yapılabilir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez.

(6) Su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgelerinin güncel Uygulama Rehberinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekir.

(7) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; Programın uygulama yılı itibarıyla 1 Ocak tarihinden başlayarak altmış gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır. Ayrıca, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği belirlenen ve başvuru sahibi tarafından imzalanan dosya teslim alma/dosya iade belgesi başvuru esnasında iki nüsha olarak dosya ile birlikte verilir. Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır. Başvuru son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Başvuruya ilişkin işlemler güncel Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde yapılır.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacaklar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, başvuru sahiplerine başvuru dosyası hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Başvuru sahipleri, güncel Uygulama Rehberi ve içinde yer alan başvuru formları ile bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek çalıştay, bilgilendirme toplantıları veya internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılabilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 16 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili ilave personel il müdürlüğünce görevlendirilebilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin 10 uncu maddede belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler. Teslim alma belgesinde yer alan belgelerin var olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. Başvuru evraklarının içeriklerinin uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuru ekinde yer alan ve formatı güncel Uygulama Rehberinde bulunan sulama projesinin teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama sisteminin su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili teknik personel il müdürlüğü bünyesinden veya diğer kamu kurumlarından görevlendirilebilir.

(2) Başvuru evraklarının teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesinde uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 18 – (1) Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır, değerlendirme nihai kararı söz konusu ödenek esas alınarak verilir. İllere tahsis edilecek ödenek tutarı, iller bazında toplam başvuru sayısı ve talep edilen hibe miktarına göre bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.

(2) Başvuruların, idari yönden incelenmesinde ve teknik inceleme ve değerlendirilmesinde uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarını geçmemesi durumunda uygun görülen başvurular için asil başvuru sahibi listesi hazırlanır. Uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda ise, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır. Yapılan puanlama sonuçlarına göre asil ve yedek başvuru sahibi listeleri hazırlanır. Hazırlanan bu listeler il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 19 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla otuz günde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine ve ödenek durumuna göre; asil, reddedilen ve yeterli ödenek tahsis edilememesi durumunda yedek başvuru sahipleri listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi beş günü geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular, başvuru sahiplerine on gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri on gün süresince il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasının son gününden itibaren on günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belirlenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında beş gün süresince yayımlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 20 – (1) Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri, değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanmasının son gününden itibaren on gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile başvuru sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından bu Tebliğ çerçevesinde hazırlanan güncel Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen başvuru sahipleri, yedek liste değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasından itibaren on gün içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

(3) Başvuru sahibinin başvuruda belirlediği hibeye esas mal alım tutarının, sözleşmede yer alacak referans fiyat farkı tutarı ve hibeye esas mal alım tutarı miktarları, başvuru süresinin bitiminden sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmî internet sitesinde yayımlanan referans fiyat listeleri yardımıyla belirlenir. Sözleşmede yer alacak hibeye esas mal alım tutarı üst limitleri ifade eder ve bu tutarın tespitinde kullanılan fiyatlar referans fiyatın üzerinde olamaz. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sisteminin hibe sözleşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.

(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile yatırımcı arasında iki adet olarak akdedilir. Taraflarca imzalanmış hibe sözleşmesinin bir adedi il müdürlüğünde, bir adedi de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.

(5) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

(6) Gerçek kişilerin başvurularında başvuru sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan önce veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda başvuruda aranan koşulları sağlaması şartıyla hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Bireysel sulama sistemi alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 21 – (1) Yatırımcı bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesheder.

Mal alım usul ve esasları

MADDE 22 – (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını, başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın başvuruya ait proje unsurları değiştirilemez. Ancak, başvuruya ait proje unsurlarında teknik bir gerekçe ile değişiklik yapılması gerektiği takdirde mal alım süresi içinde yatırımcı durumu gösterir belgeler ve dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. İl proje yürütme birimi on gün içerisinde değişiklik talebini inceler, değişikliğin uygun görülmesi halinde, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas mal alım tutarı ile bu tutara ilişkin sözleşme ekindeki malzeme miktarını aşmaması ve puanlamayı etkilememesi kaydıyla yatırımcı ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesi ek metni düzenlenerek değişiklik yapılabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sistemi için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura kalemlerinin veya bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak, bireysel sulama sisteminin hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura kalemlerinin veya bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

(4) Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama sisteminin, başvuru yaptığı parselde montajının tamamlanmasından sonra alıma ait faturayı kestirir ve güncel Uygulama Rehberinde örneği yer alan Mal Teslim Tutanağını düzenletir.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 23 – (1) Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenilen belgeler ile birlikte mal alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim eder.

(2) Mal alım faturasının tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması ve/veya ödeme talebinin süresi içinde yapılmaması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Hibe sözleşmesinde belirtilen durum ve mücbir sebepler haricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(3) İl proje yürütme birimi; yatırımcının ödeme talebi tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde bireysel sulama sisteminin başvuruya ait parselde montaj kontrollerini yaparak tespit tutanaklarını düzenler.

(4) Hibe sözleşmesine uygun olarak mal alımı yapan ve tespit işlemleri tamamlanan yatırımcıların ödeme taleplerine ait veriler il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, veri tabanına girilir. İl müdürlüğü onaylı olmak üzere, veri tabanından alınan ödemeye esas yatırımcı listesi iki nüsha, ilçe detayında icmal tablosu ise bir nüsha şeklinde düzenlenir. Düzenlenen ödemeye esas yatırımcı listesinin bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan ödemeye esas yatırımcı listesi, Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince banka ödeme formatına dönüştürülür.

(5) İl müdürlükleri, ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce Hata Düzeltme başlığı altında doğru bilgiler, uygulama yılı itibarıyla ödemelerin son ayı olan Aralık ayının en geç yedisine kadar Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderilir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan Bankaya yazı ile bildirir.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 24 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına göre yatırımcı adına Bankadaki hesaba gönderilir.

(3) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle birlikte, yatırımcılar tarafından; vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile tüzel kişiliği haiz yatırımcılar tarafından bunlara ilaveten Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir.

(5) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(6) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Programdan sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 25 – (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden sonra 8 inci maddede yer alan (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan yatırım konuları için üç yıl, (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan yatırım konularında ise beş yıl sonrasına kadar değiştiremez. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehberi, genelgeler ve veri tabanı üzerinden duyurular yayımlanır. Uygulama Rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 28 – (1) 29/4/2016 tarihli ve 29698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

KIRSAL KALKINMA SULAMA DESTEKLERİ

14 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29000

TEBLİĞ

Gıda,   Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ   DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA BİREYSEL   SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN

ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/13)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE   1 (1) Bu Tebliğin amacı;   tarımsal faaliyetler için   geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama   makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından   kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli   ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin   yükseltilmesi için   bireysel sulama makine ve ekipman satın   alımlarının desteklenmesine ilişkin   usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE   2 (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik   ve sosyal gelişmeye katkı   sağlamak için   belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipman alımları ile yerinde montajının desteklenmesine   ilişkin usul ve esasları   kapsar.

Dayanak

MADDE   3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu   Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma   Destekleri Kapsamında Tarıma   Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak   hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE   4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayni Katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım   tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında   bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel   kişiler tarafından   yapılan başvuruyu,

d) Elektronik ödeme tablosu: İl   müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına   girişleri yapılarak,   doğruluğu onaylanan ödeme icmal listelerini,

e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

f) Hibe sözleşmesi: Yatırımcı ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların   yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

g) Hibeye Esas Mal Alım Tutarı:   Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği   verilecek giderler toplamını,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe   Müdürlüklerini,

h) İl   proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine   Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren   ve hibe sözleşmesinin akdinden   sonra başvuru kapsamındaki   satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ   hükümleri doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayan   ve onaylayan birimi,

ı) Mal alımları: Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını,

i) Program: Kırsal Kalkınma   Yatırımlarının Desteklenmesi   Programını,

j) Referans fiyat: Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama makine ve ekipmanları için belirlenen fiyatı,

k) Referans Fiyat Komisyonu: Referans   fiyatları belirlemek için   Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

l) Toplam Mal Alım Tutarı:   Program kapsamında, hibeye esas mal alım   tutarı ile tamamı   yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı   tutarının toplamını,

m) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki   faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama esas ve usullerine ilişkin detayları   belirlemek amacıyla, yatırımcı, tedarikçi ve programın   yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra   personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından hazırlanan   rehberi,

n) Uygulama sözleşmesi: Program kapsamında yapılan   mal alımlarında yatırımcı ile tedarikçi   arasında yapılacak   akdi,

o) Veri tabanı: Genel Müdürlük tarafından hazırlanan   ve bu Tebliğ kapsamında   yürütülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı olan, il müdürlükleri tarafından   yetkilendirilen personel tarafından veri girişlerinin yapılabildiği internet ortamında   çalışan yazılım sistemini,

ö) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında   bireysel sulama makine ve ekipman alımı için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel   kişileri,

p) Tedarikçi: Program kapsamında   yatırımcı tarafından yapılacak satın   alımlara mal sağlayan,   yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama   Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel   Müdürlük

MADDE   5 (1) Genel Müdürlük;

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar, il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri   tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek   üzere Banka’ya   gönderir.

b) Program kapsamında yıllık yatırım programı   ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) Program kapsamında yapılacak   çalışmaların, idari, mali, mühendislik,   çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek   verir.

ç) Programın   etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini   yapar.

d) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik   eğitim programlarını hazırlar ve düzenler.

İl müdürlüğü

MADDE   6 (1) İl müdürlüğü; Program kapsamında yapılacak   çalışmaların, idari, mali, mühendislik,   çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların   hibe sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek   tüm belgelerin onaylanmasından   ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda   Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

(3) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan   yapılacak çalışmalara esas teşkil   etmek üzere il müdürlükleri istenilen   bilgileri ivedilikle ve zamanında veri tabanına girerler.

İl proje yürütme birimi

MADDE   7 (1) İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında, başvuru   sahiplerine Program hakkında bilgi vermek üzere   il müdürlüğü personelinden oluşturulan   il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a) Başvuru   hazırlama döneminde,   yatırımcıların başvurularını hazırlaması konusunda ihtiyaç   duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar,

b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama   Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları   inceleyerek değerlendirir, uygulamaları   takip eder, izler, ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları,   Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve

Başvuracak Yatırımcılarda Aranan Özellikler

Programın yatırım konuları ve   uygulama illeri

MADDE   8 (1) Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama   sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama   sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama   sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

Atlantis Center Pivot Kırsal Kalkınma Hibe desteği
Atlantis Center Pivot Kırsal Kalkınma Hibe desteği

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları   kapsamında Program tüm   illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE   9 (1) Program kapsamında kabul edilen başvurulara ilişkin   olarak yatırımcılar ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından   sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne   uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama makine ve ekipmanlarının tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi   itibarıyla il proje yürütme birimince en geç   30 gün içerisinde tutanağa bağlanır.

Başvuracak yatırımcılarda   aranan özellikler   ve sorumlulukları

MADDE   10 (1) Bakanlık tarafından   oluşturulan güncel   çiftçi kayıt sistemine (ÇKS)   kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel   kişiler bu Tebliğin   8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından   yararlanmak üzere sadece birisi ve tek bir parsel için başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket,   limited şirket ve anonim şirket   şeklinde kurulmuş   olan şirketler, kuruluş   tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen   çalışma konularına uygun olması   şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek   kişiler ve yukarıda   belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma   kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim   yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait   arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl   ve üzeri kiralama yaparak tüzel   kişilik olarak başvuru   yapabilirler.

(3) Program kapsamında daha önce   hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında   aynı yatırım konusunda başvuru   yapamazlar. Ancak, farklı parsel için   farklı yatırım konusunda başvuru   yapabilirler. 2012 yılı dahil son üç yılda arazi toplulaştırma projesi uygulanmış ve Kadastro Müdürlüklerince yeni mülkiyete esas parselasyonu tescil edilmiş alanlardaki parsellere ilişkin başvurular ilk defa yapılacak başvuru   gibi değerlendirilir. 2012 yılından daha önceki   yıllarda başlamış, geçici yer teslimi yapılmış ancak tescil çalışmaları devam eden alanlardaki parsellere ilişkin başvurular da ilk defa   yapılacak başvuru   olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru   tekliflerinde, yatırımcılar hibeye esas mal alım   tutarının % 50’si oranındaki   katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz   kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(5) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebliğ   ve hibe sözleşmesinde belirtilen   usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(6) 2014 yılı dahil son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi   Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları   Tebliğleri kapsamında   modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için   hibe başvurusu yapamazlar.

(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra,   teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak   yapar.

(8) Tüzel   kişilikler, kuruluş   tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen   çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına   başvurabilir. Bu kuruluşlar,   başvuruları   ile birlikte, onaylanmış ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış en son tüzük/yönetmeliklerini vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Program Kapsamında   Uygulanacak Hibe Desteği Oranı ve

Hibe Desteği Verilecek Mal Alımı Gider Esasları

Hibe   desteği oranı

MADDE   11 (1) Bu Tebliğ kapsamında   kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç   %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı   olarak belirlenir. Referans fiyatları   aşan kısmı ise yatırımcı tarafından ayni katkı   olarak karşılanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı   gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel   kişiler için 200.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan   kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen   hibeye esas mal alım tutarı   üst limit niteliğindedir.   Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru   bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Program   kaynaklarından karşılanacak uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar

MADDE   12 (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen   bireysel sulama makine ve ekipman alımı giderleri, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hibe desteği   kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ   kapsamında satın   alınacak tüm   mal alımları tedarikçilerle yapılacak   uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından bu Tebliğ   kapsamında satın   alınacak tüm   mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Yerinde teslim ve montaj   giderleri, mal alım bedeli içinde   olacak şekilde mal alım   faturası düzenlenmesi   durumunda, toplam tutara hibe desteği   ödemesi yapılır. Mal alım   giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği ödemesi yapılır.

(5) Aşağıda yer alan sulama makine ve ekipman grupları için belirtilen deneme   ve kontrollerin yapılması şartıyla hibe desteği ödemesi yapılır.

a) Gerçek   ve tüzel kişilere ait tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında;   güneş paneli, pompa,   filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde   kullanılan malzemelerin başvuruya   ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi,

b) Gerçek   ve tüzel kişilere ait center   pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama   sulama makinelerinin yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin   yapılması, tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

Atlantis Center Pivot Kırsal Kalkınma Hibe desteği
Atlantis Center Pivot Kırsal Kalkınma Hibe desteği

(6) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli   ya da dönüşümlü olarak işe   alınmış kişiler, kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi   olamaz.

(7) Başvurularda   belirtilecek mal alım tutarları   piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım   tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(8) Başvuru   kapsamında satın   alınması planlanan mal ile   ilgili teknik bilgiler, şartname şeklinde   düzenlenerek başvuru   ekinde sunulur.

(9) Mal alım tutarının hibe desteği   kısmı, kamu kaynakları kullanılarak   karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı   payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları   kullanılamaz.

Atlantis Lineer Sistem Hibe desteği
Atlantis Lineer Sistem Hibe desteği

Program   kaynaklarından karşılanmayacak mal alım giderleri

MADDE   13 (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka   bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı   giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak   tüm vergiler,

h) İkinci   el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim   tarihi 2013 yılından önceki makine ve ekipmanların alım giderleri,

j) Faturası olmayan ve başvuru   tarihinden önce faturalanmış   giderler,

k) Güncel   Uygulama Rehberinde belirtilen ve Yatırımcıların Tedarikçilerden   Temin Edeceği Teknik Belgeler içinde   yer alan belgelerden eksiği bulunan satınalma giderleri,

l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik   teslim edilen bireysel sulama makine ve ekipman giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine   yönelik mal alımları kapsamında,   bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından sulama alanına   kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı,   depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı   dışındadır. Su Kaynağı Çeşidi “Yerüstü Su Kaynağı” olan başvurular   için ilgili kurumdan alınacak   “Su Kaynağı   Kullanım İzni/Tahsis Belgesi”, “Yeraltı Su Kaynağı” olan başvurular için   ilgili kurumdan alınacak “Kuyu Ruhsatı” bulunması   şarttır ya da bu   belgelerin Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekmektedir. Sulama   kooperatifleri ve sulama birliklerine ait basınçlı sulama   sistemlerinde yer alan hidrantların   birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi   durumunda, debisi yeterli olması   şartıyla birden fazla başvuru sulama kooperatifi veya sulama birliğinden su kullanma izin belgesi alınması şartıyla yapılabilir. Kişilere   ait kuyular için sadece bir başvuru   yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan   başvurulara hibe desteği   verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde   ruhsatlı kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde   bulunan ve arazinin eski sahiplerinin adına   ruhsatlandırılmış kuyular için   yapılan başvurular kabul   edilir.

(3) Hibe başvurularında   su kaynağından sulama alanına   kadar olan su iletim hattı maliyeti toplam   maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme   ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru şekli, yeri   ve zamanı

MADDE   14 (1) Başvurular, bu Tebliğin   8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla,   güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında   yapılacak olan mal alım   başvuruları,   bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak   60 gün içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğüne yatırımcılar tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden teslim edilir. Yatırımcılara başvuru   tarihini içeren güncel uygulama rehberinde   formatı ve içeriği yer alan teslim alma belgesi verilir. Başvuru son gününün, tatil gününe denk gelmesi   halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir. Başvuru sahibi statüsüne göre teslim alma   belgesinde yer alan başvuru belgelerinden herhangi birinin yer almaması halinde başvuru   kabul edilmeyecek ve başvuru dosyası   iade edilecektir.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

MADDE   15 (1) Bu Tebliğ kapsamında   başvuru yapacak yatırımcılar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç   duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl   proje yürütme birimlerince   verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır.   Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği   taşımaz.

(3) İl   proje yürütme birimlerinin,   yatırımcılara başvuru   hazırlama sorumluluğu   yoktur.

(4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak güncel   Uygulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından   temin edebilirler.

(5) İl   müdürlükleri tarafından   düzenlenecek olan çalıştay ve bilgilendirme toplantıları ile internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE   16 (1) Başvurunun idari yönden   incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde   il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili personel görevlendirilir.

(2) İl   müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu   Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen niteliklere sahip   gerçek ve tüzel   kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan başvuru evraklarının uygunluk   kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan   hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa   bağlanarak başvuru   sahibine yazı ile bildirilir.

Başvuruların teknik   inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE   17 (1) Referans Fiyat Komisyonu tarafından   Program kapsamındaki bireysel sulama makine ve ekipmanları için belirlenen   referans fiyat listeleri, değerlendirmelerde esas   alınır. Belirlenen bu   listeler başvuru süresinin bitiminden   sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmi internet   sitesinde yayınlanır.

(2) İl   proje yürütme birimi tarafından, başvuruların teknik açıdan   değerlendirilmesi ve incelemesinde; yatırımcı tarafından alımı talep edilen   bireysel sulama makine ve ekipmanın   su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine   uygunluğu ve teknik özellikleri   araştırılır. Bu çalışmalar ve yayınlanan referans fiyat listeleri yardımıyla, il proje yürütme birimi yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesine esas olacak değerini   tespit eder. Bu fiyat referans fiyatın   üzerinde olamaz.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre değerlendirilerek uygun   görülen her yatırım konusu başvurusu için   güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru   Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır ve yatırımcı listeleri hazırlanır.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE   18 (1) Programa yönelik olarak bireysel sulama makine ve ekipman alımları başvurusunun yapıldığı her il için   Genel Müdürlük tarafından   tahsis edilen ödenek miktarı   kadar başvuruya hibe desteği   sağlanır, değerlendirme nihai kararı   söz konusu ödenek   esas alınarak verilir. İllere   tahsis edilecek ödenek tutarı,   Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş   olduğu, illerin; tarım   alanı, sulanan alan, kırsal   nüfus, tarımsal   üretim değeri   ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi   kriterleri ve iller bazında toplam başvuru   sayısı ve talep edilen   hibe miktarı, bütçe imkanları   çerçevesinde belirlenir.

(2) Uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş   ödenek tutarından   fazla olması durumunda, hibe desteği   verilecek başvuru sayısı, güncel Uygulama   Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru   Değerlendirme Kriterleri Tablosu puanlama sonuçlarına göre il müdürlüğünce belirlenir ve   bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl   müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE   19 (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla 20 günde   il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir.   Değerlendirme kriterlerine ve ödenek durumuna göre   bir asil, bir yedek ve reddedilen yatırımcı listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi 5 günü geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra   reddedilen başvurular sahiplerine 10 gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve yedek yatırımcı listeleri 10 gün   süresince il müdürlüğü internet   sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü duyuru panolarında   yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca   yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki yatırımcılardan 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcıların yerine yedek listeden puan sıralamasına   göre gerekli sayıda   yatırımcı belirlenerek, il müdürlüğü internet   sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü duyuru panolarında   5 gün süresince yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca   yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve   Hibe Desteği Ödemesi

Hibe   sözleşmesi

MADDE   20 (1) Başvuruları   kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet   sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü duyuru panolarında   yayınlanmasının son gününden itibaren 10 gün   içerisinde, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak   zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı   son günün tatil gününe denk gelmesi   halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.   Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü ile başvuru   yapan yatırımcılar arasında   akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı,   Genel Müdürlük tarafından   bu Tebliğ çerçevesinde hazırlanan   güncel Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen yatırımcılar, yedek liste değerlendirme   sonuçlarının yayınlanmasından itibaren 10 gün   içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak   zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı   son günün tatil gününe denk gelmesi   halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

(3) Referans fiyat listeleri, yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini   göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder.   Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama   makine ve ekipmanın hibe sözleşme değerini belirlemekte   il proje yürütme birimi   yetkilidir.

(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü ile yatırımcılar arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca   imzalanmış bir adedi il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü, bir adedi de yatırımcı tarafından muhafaza   edilir.

(5) Süresi   içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

(6) Yatırımcının, hibe sözleşmesini imzalamadan önce   veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Hibenin   nihai tutarı

MADDE   21 (1) Hibenin azami miktarı   hibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşmesinde yer alan   azami tutar üst limit niteliğindedir.

(2) Hibenin nihai tutarı, bu Tebliğin   11 inci maddesinde belirtilen tutar ve oranları   aşamaz.

Bireysel   sulama makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE   22 (1) Yatırımcı, bu Tebliğ,   güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak   hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

(2) Haksız   yere yapılan destekleme ödemeleri,   ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183   sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci   maddesinde belirtilen gecikme zammı   oranları dikkate alınarak   hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan   Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız   ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek   ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların   tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan   ödemeler hariç,   haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir   destekleme programından yararlandırılmazlar.

(4) Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen   veya hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak   hareket etmediği için hibe sözleşmesi fesih edilen   yatırımcılar, iki yıl   süreyle bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında   hibe desteğinden yararlanamaz.

Mal   alım usul ve esasları

MADDE   23 (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları   her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği   teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl   proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas bireysel sulama makine ve ekipmanı değiştirilemez. Yatırımcı hibe sözleşmesindeki miktarı aşmaması ve puanlamayı   etkilememesi kaydıyla aynı   bireysel sulama makine ve ekipmanın   bir üst modelini il proje yürütme birimi onayıyla   alabilir.

(3) Referans fiyat listesinde   bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanlar için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir   rapora bağlayarak hazırlar.   Fatura bedelinin referans fiyattan fazla olması   durumunda, sadece referans fiyatın   %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak,   bireysel sulama makine ve ekipmanın   hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın   altında olduğunda   malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

Atlantis Lineer Sistem
Atlantis Lineer Sistem

(4)Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama   makine ve ekipmanına ait ödemeyi   yapar, mal teslim tutanağını düzenleterek alıma   ait faturayı kestirir.

Hibe   desteği ödeme talebi

MADDE   24 (1) Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme   taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve sulama makine ve ekipmanlarına ait mal teslim tutanağını bir asıl bir kopya olmak üzere   il müdürlüğüne iki nüsha   halinde; ayrıca, kendilerine ait T.C. kimlik numarası, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer   bilgileri ve ödenecek meblağı   gösteren listeyi de ödeme   talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben, 10 gün   içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi   halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması   halinde gerekli belgeleri ister.

(2) Mal alımı faturası tarihi hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak   zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir.

(3) İl   proje yürütme birimi, bu   maddenin birinci fıkrasında belirtilen   belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan   sonra bireysel sulama makine ve ekipmanları   için başvuruya ait parselde   montaj kontrollerini yaparak tespit tutanaklarını 30 gün içerisinde düzenler.   Hibe sözleşmesinde belirtilen   durum ve mücbir sebepler haricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(4) Mal alımına ilişkin satın   alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme   icmallerinin ayda bir defa en geç   o ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce,   Genel Müdürlük tarafından   oluşturulan elektronik ödeme   tablosuna girişleri yapılır. İl müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olmak üzere; ödemeye esas yatırımcı listesi iki nüsha,   ilçe detayında   icmal tablosu ise bir nüsha şeklinde düzenlenir. Düzenlenen   ödemeye esas yatırımcı listesi icmal   tablosunun bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan ödemeye esas yatırımcı listesi icmal   tablosu, Genel Müdürlüğün ilgili birimince banka ödeme formatına   dönüştürülüp, Genel Müdürlük Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığına iletilir.

(5) İl   müdürlükleri, aylık   ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata   düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri ödemelerin   son ayı olan 2014 yılı Aralık ayının ilk yedi günü içinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan Banka’ya   yazı ile bildirir.

Hibe   desteği ödemeleri

MADDE   25 (1) Ödemeler bütçe serbestliği   çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik   numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına   göre yatırımcı adına T.C. Ziraat Bankasındaki   hesaba gönderilir.

(3) Hibe ödemeleri, Türk   Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle   birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından   çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik   Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Programdan   sağlanan malların mülkiyeti

MADDE   26 (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında   sağlanmış bireysel sulama   makine ve ekipmanlarının mülkiyetini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına   kadar değiştiremez. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE   27 (1) Bu Tebliğ kapsamında   yapılan tüm işlemler Bakanlık   Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu   denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep   edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların   usulsüz kullanılması, israfı   veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında   gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE   28 (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak   amacı ile Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehberi ve genelgeler yayınlanır. Uygulama Rehberi   yıl içinde oluşan ihtiyaçlar   çerçevesinde güncellenebilir. Bu yayınlar   uygulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE   29 (1) 1/6/2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma   Yatırımlarının Desteklenmesi   Programı Kapsamında   Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ   (Tebliğ No: 2013/28) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE   30 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE   31 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda,   Tarım ve Hayvancılık Bakanı   yürütür.