Etiket arşivi: Pivot hibe

Kırsal Kalkınma Sulama Hibe Destekleri Açıklandı

7 Aralık 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30263
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA

SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/48)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayni katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.yi,

ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama sistemi alımları için yapılan başvuruyu,

d) Başvuru sahibi: Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişileri,

e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

f) Hibeye esas mal alım tutarı: Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan ve hibe sözleşmesinde üst sınırı belirlenen hibe desteği verilecek uygun maliyetler toplamını,

g) Hibe sözleşmesi: Başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

h) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmal veya listelerini hazırlayan ve onaylayan il müdürlüğü tarafından belirlenen birimi,

ı) Mal alımları: Bireysel sulama sistemi alımlarını,

i) Program: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesini,

j) Referans fiyat: Uygulama yılı itibarıyla Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama sistemleri için belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde liste halinde yayımlanan fiyatı veya bu listede yer almayan bireysel sulama sistemleri için il müdürlükleri tarafından belirlenen fiyatı,

k) Referans fiyat farkı: Başvuruda yer alan hibeye esas mal alım tutarını oluşturan her bir kalemin, o kalem için tespit edilen referans fiyatlardan yüksek olan kısımlarının toplamını,

l) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatları belirlemek için Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

m) Tedarikçi: Bu Tebliğ kapsamında yatırımcı tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan, yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

n) Toplam mal alım tutarı: Bu Tebliğ kapsamında, hibeye esas mal alım tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı ve referans fiyat farkı tutarlarının toplamını,

o) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama esas ve usullerine ilişkin detayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, yatırımcı, tedarikçi ve Programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından hazırlanan güncel rehberi,

ö) Uygulama sözleşmesi: Bu Tebliğ kapsamında yapılan mal alımlarında yatırımcı ile tedarikçi arasında yapılacak akdi,

p) Uygulama yılı: 1/1/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında, Programa ilişkin başvuru ve uygulamanın yapılacağı her bir yılı,

r) Veri tabanı: Bu Tebliğ kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı olan, il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen personelce veri girişlerinin yapılabildiği internet ortamında çalışan yazılım sistemini,

s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında, başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan başvuru sahiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük;

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar.

b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) Program kapsamında il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere Bankaya gönderir.

ç) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

d) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

e) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik değerlendirme toplantıları veya eğitim programlarını hazırlar ve düzenler.

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü;

a) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

b) Başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğde, güncel Uygulama Rehberinde ve hibe sözleşmesinde, belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe istenen bu belgeleri gönderir.

c) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve zamanında veri tabanına girerler.

İl proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl proje yürütme birimi;

a) Başvuru sahiplerine, başvuruların hazırlanması konusunda ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar.

b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları inceleyerek değerlendirir, hibe sözleşmelerini düzenler, uygulamaları takip eder, izler, ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün onayından sonra Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve

Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler

Yatırım konuları ve uygulama illeri

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki yedi adet yatırım konusunu kapsar:

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 9 – (1) Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında altmış gün, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında ise doksan gün içerisinde, alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının tamamlanmış olması gerekir. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama sisteminin tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç kırk beş gün içerisinde il proje yürütme birimince tutanağa bağlanır.

Başvuru sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az üç yıl ve üzeri süreyle, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az beş yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.

(3) Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında son üç yılda, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında ise son on yılda daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamaz. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce hibe desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.

(4) Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler.

(5) Mal alımlarının, başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(6) Başvuru yapılan yıl dâhil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/15) kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce kredi desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.

(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulanacak Hibe Desteği Tutarı, Oranı ve Hibe Desteği Verilecek

Mal Alımı Gider Esasları

Hibe desteği tutarı ve oranı

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Hibe desteği verilecek uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar

MADDE 12 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularına ilişkin bireysel sulama sistemlerinin alım giderleri aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir:

a) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları, tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır ve hibeye esas mal alım bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

b) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Mal alım giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeli hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılara, aşağıda yer alan bireysel sulama sistemi grupları için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla, hibe desteği ödemesi yapılır:

a) Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama, damla sulama ve yüzeyaltı damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

b) Center pivot, lineer ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin; yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

(3) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler ile kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

(4) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılır ve keşifleri ayrıntılı olarak belirtilir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları ve malzeme miktarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(5) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

(6) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

(7) Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamındadır.

Hibe desteğine uygun olmayan mal alım giderleri

MADDE 13 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi, başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son iki yıldan önce olan bireysel sulama sisteminin alım giderleri,

j) Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler,

k) Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve yatırımcıların tedarikçilerden temin edeceği teknik belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri,

l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama sistemi giderleri.

(2) Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, bent gibi su alma yapısı inşası, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri ve su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvurularında, tarla içi sulama sistemi ile su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı birlikte projelendirildiği durumlarda, su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, sadece güneş enerjisi sistemini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurular hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvurularında, güneş enerjisi sistemi ile sulama sisteminin birlikte projelendirildiği durumlarda, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin %50’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen yatırım konuları kapsamında yer alan makinelere ilişkin olarak; başvurusuna ait teknik projelendirme esasları ve arazi büyüklüğü güncel Uygulama Rehberinde belirlenen kriterlere uygun olmayan ve/veya yatırıma konu arazinin mülkiyetine sahip olmayan yatırımcılar, bu yatırım konusuna başvuru yapamaz. Ancak, bu fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu arazilerinde on yıl ve üzeri kiralama veya tahsis yapılması halinde başvuru yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

MADDE 14 – (1) Başvuru dosyası, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama sistemi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvuruya esas projeler, 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendislerince hazırlanmış olmalıdır.

(3) Başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri şunlardır:

a) Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi,

b) Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi.

(4) 20/7/1961 tarihli ve 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yeraltı Suları Tüzüğünde yer alan komşu hakkı başlığı kapsamında Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi alınmış olan kuyular hariç, kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi olan kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi alınması gerekir.

(5) Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama birliği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için birden fazla başvuru yapılabilir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez.

(6) Su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgelerinin güncel Uygulama Rehberinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekir.

(7) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; Programın uygulama yılı itibarıyla 1 Ocak tarihinden başlayarak altmış gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır. Ayrıca, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği belirlenen ve başvuru sahibi tarafından imzalanan dosya teslim alma/dosya iade belgesi başvuru esnasında iki nüsha olarak dosya ile birlikte verilir. Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır. Başvuru son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Başvuruya ilişkin işlemler güncel Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde yapılır.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacaklar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, başvuru sahiplerine başvuru dosyası hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Başvuru sahipleri, güncel Uygulama Rehberi ve içinde yer alan başvuru formları ile bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek çalıştay, bilgilendirme toplantıları veya internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılabilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 16 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili ilave personel il müdürlüğünce görevlendirilebilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin 10 uncu maddede belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler. Teslim alma belgesinde yer alan belgelerin var olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. Başvuru evraklarının içeriklerinin uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuru ekinde yer alan ve formatı güncel Uygulama Rehberinde bulunan sulama projesinin teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama sisteminin su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili teknik personel il müdürlüğü bünyesinden veya diğer kamu kurumlarından görevlendirilebilir.

(2) Başvuru evraklarının teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesinde uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 18 – (1) Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır, değerlendirme nihai kararı söz konusu ödenek esas alınarak verilir. İllere tahsis edilecek ödenek tutarı, iller bazında toplam başvuru sayısı ve talep edilen hibe miktarına göre bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.

(2) Başvuruların, idari yönden incelenmesinde ve teknik inceleme ve değerlendirilmesinde uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarını geçmemesi durumunda uygun görülen başvurular için asil başvuru sahibi listesi hazırlanır. Uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda ise, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır. Yapılan puanlama sonuçlarına göre asil ve yedek başvuru sahibi listeleri hazırlanır. Hazırlanan bu listeler il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 19 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla otuz günde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine ve ödenek durumuna göre; asil, reddedilen ve yeterli ödenek tahsis edilememesi durumunda yedek başvuru sahipleri listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi beş günü geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular, başvuru sahiplerine on gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri on gün süresince il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasının son gününden itibaren on günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belirlenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında beş gün süresince yayımlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 20 – (1) Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri, değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanmasının son gününden itibaren on gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile başvuru sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından bu Tebliğ çerçevesinde hazırlanan güncel Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen başvuru sahipleri, yedek liste değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasından itibaren on gün içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

(3) Başvuru sahibinin başvuruda belirlediği hibeye esas mal alım tutarının, sözleşmede yer alacak referans fiyat farkı tutarı ve hibeye esas mal alım tutarı miktarları, başvuru süresinin bitiminden sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmî internet sitesinde yayımlanan referans fiyat listeleri yardımıyla belirlenir. Sözleşmede yer alacak hibeye esas mal alım tutarı üst limitleri ifade eder ve bu tutarın tespitinde kullanılan fiyatlar referans fiyatın üzerinde olamaz. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sisteminin hibe sözleşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.

(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile yatırımcı arasında iki adet olarak akdedilir. Taraflarca imzalanmış hibe sözleşmesinin bir adedi il müdürlüğünde, bir adedi de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.

(5) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

(6) Gerçek kişilerin başvurularında başvuru sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan önce veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda başvuruda aranan koşulları sağlaması şartıyla hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Bireysel sulama sistemi alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 21 – (1) Yatırımcı bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesheder.

Mal alım usul ve esasları

MADDE 22 – (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını, başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın başvuruya ait proje unsurları değiştirilemez. Ancak, başvuruya ait proje unsurlarında teknik bir gerekçe ile değişiklik yapılması gerektiği takdirde mal alım süresi içinde yatırımcı durumu gösterir belgeler ve dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. İl proje yürütme birimi on gün içerisinde değişiklik talebini inceler, değişikliğin uygun görülmesi halinde, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas mal alım tutarı ile bu tutara ilişkin sözleşme ekindeki malzeme miktarını aşmaması ve puanlamayı etkilememesi kaydıyla yatırımcı ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesi ek metni düzenlenerek değişiklik yapılabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sistemi için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura kalemlerinin veya bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak, bireysel sulama sisteminin hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura kalemlerinin veya bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

(4) Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama sisteminin, başvuru yaptığı parselde montajının tamamlanmasından sonra alıma ait faturayı kestirir ve güncel Uygulama Rehberinde örneği yer alan Mal Teslim Tutanağını düzenletir.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 23 – (1) Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenilen belgeler ile birlikte mal alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim eder.

(2) Mal alım faturasının tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması ve/veya ödeme talebinin süresi içinde yapılmaması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Hibe sözleşmesinde belirtilen durum ve mücbir sebepler haricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(3) İl proje yürütme birimi; yatırımcının ödeme talebi tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde bireysel sulama sisteminin başvuruya ait parselde montaj kontrollerini yaparak tespit tutanaklarını düzenler.

(4) Hibe sözleşmesine uygun olarak mal alımı yapan ve tespit işlemleri tamamlanan yatırımcıların ödeme taleplerine ait veriler il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, veri tabanına girilir. İl müdürlüğü onaylı olmak üzere, veri tabanından alınan ödemeye esas yatırımcı listesi iki nüsha, ilçe detayında icmal tablosu ise bir nüsha şeklinde düzenlenir. Düzenlenen ödemeye esas yatırımcı listesinin bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan ödemeye esas yatırımcı listesi, Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince banka ödeme formatına dönüştürülür.

(5) İl müdürlükleri, ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce Hata Düzeltme başlığı altında doğru bilgiler, uygulama yılı itibarıyla ödemelerin son ayı olan Aralık ayının en geç yedisine kadar Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderilir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan Bankaya yazı ile bildirir.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 24 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına göre yatırımcı adına Bankadaki hesaba gönderilir.

(3) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle birlikte, yatırımcılar tarafından; vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile tüzel kişiliği haiz yatırımcılar tarafından bunlara ilaveten Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir.

(5) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(6) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Programdan sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 25 – (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden sonra 8 inci maddede yer alan (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan yatırım konuları için üç yıl, (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan yatırım konularında ise beş yıl sonrasına kadar değiştiremez. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehberi, genelgeler ve veri tabanı üzerinden duyurular yayımlanır. Uygulama Rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 28 – (1) 29/4/2016 tarihli ve 29698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Kırsal Kalkınma Sulama Hibe Desteği Uygulama Rehberi Yayınlandı!

 

Kırsal Kalkınma Sulama Hibe Desteği Uygulama Rehberi Yayınlandı!

 

Uygulama rehberinde maalesef bir çok olumsuz ve hibe başvurularını etkileyecek yeni uygulamalar yer almaktadır. Tarım Bakanlığıyla yapmış olduğumuz görüşmeler devam etmektedir. Özellikle Center Pivot(pivot Sulama sistemi) ve Lineer(lateral sulama) sistemlerinin yaygınlaşmasını engelleyici maddelerin bir an önce düzeltilerek(Tambur Sulama da olduğu gibi) yayınlanmasını arzu ediyoruz. Bu amaçla, gerekli tüm teknik desteği sağladığımız gibi sağlamaya da devam edeceğiz.

 

IMG_0725

Aşağıda Uygulama Rehberini Yayınlıyoruz;

http://www.tarim.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/428/UYGULAMA%20REHBER%c4%b0%202016_S%c3%bcr%c3%bcm_2.pdf

 

 

Kırsal Kalkınma Sulama Makine ve Ekipmana yüzde 50 hibe desteği başladı.

 

 

Sulama makine ve ekipmanları için hibe desteği getirildi. Buna göre, usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek.
Sulama Hibe desteği

 

Sulama makine ve ekipmanları için hibe desteği getirildi. Buna göre, usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek.

Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 50 bin lira, tarımsal amaçlı şirketler için 100 bin lira Sulama Kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri için 200 bin lirayı geçemeyecek.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

kırsal kalkınma sulama hibe desteği

Buna göre, tebliğ ile tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasının sağlanması, üreticilerin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerinin düşürülerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirmek için sulama makine ve ekipmanlarının alımının desteklenmesi amaçlanıyor.

Tebliğ kapsamındaki program; tarla içi damla sulama, yağmurlama ve mikro yağmurlama sistemi kurulması, lineer, center pivot ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, güneş enerjili sulama sistemleri ve trafo uyarı sistemleri kurulması, ön ödemeli kartlı su sayaçları alınması ve manuel çalışan basınçlı sulama tesislerinin otomasyona dönüştürülmesi konularını kapsıyor.

Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç 25 gün içerisinde bitirilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler ile Sulama Kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aşağıdaki gruplar için programdan yararlanmak üzere başvuru yapabilecek.

Hibe şartları

Proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumlu olacak.kırsal kalkınma hibe desteği-atlantis

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek.

Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 50 bin lira, tarımsal amaçlı şirketler için 100 bin lira, Sulama Kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri için 200 bin lirayı geçemeyecek.

Her türlü borç ödemeleri, faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, kur farkı giderleri, makine ve ekipman kira bedelleri, nakliye giderleri, bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler, ikinci el ve kullanılmış mal alım giderleri, eğitim giderleri, üretim tarihi 2011 yılından önceki makine ve ekipmanlar alım giderleri için hibe desteği verilmeyecek.

kırsal kalkınma sulama hibe desteği

Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışında olacak. Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, debisi yeterli olması şartıyla birden fazla başvuru yapılabilecek. Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilecek ve kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmeyecek.

Başvuru süresi ve ödeme

Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 30 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilecek. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince 20 günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilecek.

kırsal kalkınma lineer sulama hibe desteği

Hibe ödemesi, yatırımcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi numarasına açılan Ziraat Bankası’ndaki hesabına yapılacak. Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış sulama makine ekipmanlarının mülkiyetini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremeyecek.

centerpivot hibe desteği

 

http://www.tarimtv.gov.tr/HD1609_sulama-makine-ve-ekipmanlarina-yuzde-50-hibe-destegi.html

 

http://goo.gl/UP6rCW

Kayseri Yeşilhisar Sulama Kooperatifi Center Pivot Sulama Sistemi işi Başarıyla Tamamlandı!

Kayseri Yeşilhisar   Sulama Kooperatifi Center Pivot Sulama Sistemi işi Başarıyla Tamamlandı!

IMG_0725 Yeşilhisar Pivot Sulama

Atlantis olarak, yine sizlere en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Kayseri Yeşilhisar Sulama Kooperatifiyle yapılan sözleşme gereğince Atlantis Center Pivot Sulama Makinesi 1 hafta içerisinde teslim edildi. Rakiplerinin kat ve kat üzerinde bir teslim IMG_0661süresine sahip olan Atlantis tüm müşterilerine aynı hizmeti vermeye devam etmektedir.

Yeşilhisar Pivot Sulama

 

KIRSAL KALKINMA SULAMA DESTEKLERİ

14 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29000

TEBLİĞ

Gıda,   Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ   DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA BİREYSEL   SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN

ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/13)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE   1 (1) Bu Tebliğin amacı;   tarımsal faaliyetler için   geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama   makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından   kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli   ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin   yükseltilmesi için   bireysel sulama makine ve ekipman satın   alımlarının desteklenmesine ilişkin   usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE   2 (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik   ve sosyal gelişmeye katkı   sağlamak için   belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipman alımları ile yerinde montajının desteklenmesine   ilişkin usul ve esasları   kapsar.

Dayanak

MADDE   3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu   Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma   Destekleri Kapsamında Tarıma   Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak   hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE   4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayni Katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım   tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında   bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel   kişiler tarafından   yapılan başvuruyu,

d) Elektronik ödeme tablosu: İl   müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına   girişleri yapılarak,   doğruluğu onaylanan ödeme icmal listelerini,

e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

f) Hibe sözleşmesi: Yatırımcı ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların   yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

g) Hibeye Esas Mal Alım Tutarı:   Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği   verilecek giderler toplamını,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe   Müdürlüklerini,

h) İl   proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine   Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren   ve hibe sözleşmesinin akdinden   sonra başvuru kapsamındaki   satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ   hükümleri doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayan   ve onaylayan birimi,

ı) Mal alımları: Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını,

i) Program: Kırsal Kalkınma   Yatırımlarının Desteklenmesi   Programını,

j) Referans fiyat: Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama makine ve ekipmanları için belirlenen fiyatı,

k) Referans Fiyat Komisyonu: Referans   fiyatları belirlemek için   Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

l) Toplam Mal Alım Tutarı:   Program kapsamında, hibeye esas mal alım   tutarı ile tamamı   yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı   tutarının toplamını,

m) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki   faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama esas ve usullerine ilişkin detayları   belirlemek amacıyla, yatırımcı, tedarikçi ve programın   yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra   personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından hazırlanan   rehberi,

n) Uygulama sözleşmesi: Program kapsamında yapılan   mal alımlarında yatırımcı ile tedarikçi   arasında yapılacak   akdi,

o) Veri tabanı: Genel Müdürlük tarafından hazırlanan   ve bu Tebliğ kapsamında   yürütülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı olan, il müdürlükleri tarafından   yetkilendirilen personel tarafından veri girişlerinin yapılabildiği internet ortamında   çalışan yazılım sistemini,

ö) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında   bireysel sulama makine ve ekipman alımı için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel   kişileri,

p) Tedarikçi: Program kapsamında   yatırımcı tarafından yapılacak satın   alımlara mal sağlayan,   yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama   Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel   Müdürlük

MADDE   5 (1) Genel Müdürlük;

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar, il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri   tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek   üzere Banka’ya   gönderir.

b) Program kapsamında yıllık yatırım programı   ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) Program kapsamında yapılacak   çalışmaların, idari, mali, mühendislik,   çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek   verir.

ç) Programın   etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini   yapar.

d) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik   eğitim programlarını hazırlar ve düzenler.

İl müdürlüğü

MADDE   6 (1) İl müdürlüğü; Program kapsamında yapılacak   çalışmaların, idari, mali, mühendislik,   çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların   hibe sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek   tüm belgelerin onaylanmasından   ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda   Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

(3) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan   yapılacak çalışmalara esas teşkil   etmek üzere il müdürlükleri istenilen   bilgileri ivedilikle ve zamanında veri tabanına girerler.

İl proje yürütme birimi

MADDE   7 (1) İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında, başvuru   sahiplerine Program hakkında bilgi vermek üzere   il müdürlüğü personelinden oluşturulan   il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a) Başvuru   hazırlama döneminde,   yatırımcıların başvurularını hazırlaması konusunda ihtiyaç   duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar,

b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama   Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları   inceleyerek değerlendirir, uygulamaları   takip eder, izler, ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları,   Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve

Başvuracak Yatırımcılarda Aranan Özellikler

Programın yatırım konuları ve   uygulama illeri

MADDE   8 (1) Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama   sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama   sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama   sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

Atlantis Center Pivot Kırsal Kalkınma Hibe desteği
Atlantis Center Pivot Kırsal Kalkınma Hibe desteği

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları   kapsamında Program tüm   illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE   9 (1) Program kapsamında kabul edilen başvurulara ilişkin   olarak yatırımcılar ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından   sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne   uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama makine ve ekipmanlarının tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi   itibarıyla il proje yürütme birimince en geç   30 gün içerisinde tutanağa bağlanır.

Başvuracak yatırımcılarda   aranan özellikler   ve sorumlulukları

MADDE   10 (1) Bakanlık tarafından   oluşturulan güncel   çiftçi kayıt sistemine (ÇKS)   kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel   kişiler bu Tebliğin   8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından   yararlanmak üzere sadece birisi ve tek bir parsel için başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket,   limited şirket ve anonim şirket   şeklinde kurulmuş   olan şirketler, kuruluş   tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen   çalışma konularına uygun olması   şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek   kişiler ve yukarıda   belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma   kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim   yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait   arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl   ve üzeri kiralama yaparak tüzel   kişilik olarak başvuru   yapabilirler.

(3) Program kapsamında daha önce   hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında   aynı yatırım konusunda başvuru   yapamazlar. Ancak, farklı parsel için   farklı yatırım konusunda başvuru   yapabilirler. 2012 yılı dahil son üç yılda arazi toplulaştırma projesi uygulanmış ve Kadastro Müdürlüklerince yeni mülkiyete esas parselasyonu tescil edilmiş alanlardaki parsellere ilişkin başvurular ilk defa yapılacak başvuru   gibi değerlendirilir. 2012 yılından daha önceki   yıllarda başlamış, geçici yer teslimi yapılmış ancak tescil çalışmaları devam eden alanlardaki parsellere ilişkin başvurular da ilk defa   yapılacak başvuru   olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru   tekliflerinde, yatırımcılar hibeye esas mal alım   tutarının % 50’si oranındaki   katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz   kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(5) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebliğ   ve hibe sözleşmesinde belirtilen   usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(6) 2014 yılı dahil son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi   Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları   Tebliğleri kapsamında   modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için   hibe başvurusu yapamazlar.

(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra,   teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak   yapar.

(8) Tüzel   kişilikler, kuruluş   tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen   çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına   başvurabilir. Bu kuruluşlar,   başvuruları   ile birlikte, onaylanmış ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış en son tüzük/yönetmeliklerini vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Program Kapsamında   Uygulanacak Hibe Desteği Oranı ve

Hibe Desteği Verilecek Mal Alımı Gider Esasları

Hibe   desteği oranı

MADDE   11 (1) Bu Tebliğ kapsamında   kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç   %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı   olarak belirlenir. Referans fiyatları   aşan kısmı ise yatırımcı tarafından ayni katkı   olarak karşılanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı   gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel   kişiler için 200.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan   kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen   hibeye esas mal alım tutarı   üst limit niteliğindedir.   Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru   bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Program   kaynaklarından karşılanacak uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar

MADDE   12 (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen   bireysel sulama makine ve ekipman alımı giderleri, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hibe desteği   kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ   kapsamında satın   alınacak tüm   mal alımları tedarikçilerle yapılacak   uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından bu Tebliğ   kapsamında satın   alınacak tüm   mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Yerinde teslim ve montaj   giderleri, mal alım bedeli içinde   olacak şekilde mal alım   faturası düzenlenmesi   durumunda, toplam tutara hibe desteği   ödemesi yapılır. Mal alım   giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği ödemesi yapılır.

(5) Aşağıda yer alan sulama makine ve ekipman grupları için belirtilen deneme   ve kontrollerin yapılması şartıyla hibe desteği ödemesi yapılır.

a) Gerçek   ve tüzel kişilere ait tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında;   güneş paneli, pompa,   filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde   kullanılan malzemelerin başvuruya   ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi,

b) Gerçek   ve tüzel kişilere ait center   pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama   sulama makinelerinin yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin   yapılması, tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

Atlantis Center Pivot Kırsal Kalkınma Hibe desteği
Atlantis Center Pivot Kırsal Kalkınma Hibe desteği

(6) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli   ya da dönüşümlü olarak işe   alınmış kişiler, kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi   olamaz.

(7) Başvurularda   belirtilecek mal alım tutarları   piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım   tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(8) Başvuru   kapsamında satın   alınması planlanan mal ile   ilgili teknik bilgiler, şartname şeklinde   düzenlenerek başvuru   ekinde sunulur.

(9) Mal alım tutarının hibe desteği   kısmı, kamu kaynakları kullanılarak   karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı   payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları   kullanılamaz.

Atlantis Lineer Sistem Hibe desteği
Atlantis Lineer Sistem Hibe desteği

Program   kaynaklarından karşılanmayacak mal alım giderleri

MADDE   13 (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka   bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı   giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak   tüm vergiler,

h) İkinci   el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim   tarihi 2013 yılından önceki makine ve ekipmanların alım giderleri,

j) Faturası olmayan ve başvuru   tarihinden önce faturalanmış   giderler,

k) Güncel   Uygulama Rehberinde belirtilen ve Yatırımcıların Tedarikçilerden   Temin Edeceği Teknik Belgeler içinde   yer alan belgelerden eksiği bulunan satınalma giderleri,

l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik   teslim edilen bireysel sulama makine ve ekipman giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine   yönelik mal alımları kapsamında,   bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından sulama alanına   kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı,   depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı   dışındadır. Su Kaynağı Çeşidi “Yerüstü Su Kaynağı” olan başvurular   için ilgili kurumdan alınacak   “Su Kaynağı   Kullanım İzni/Tahsis Belgesi”, “Yeraltı Su Kaynağı” olan başvurular için   ilgili kurumdan alınacak “Kuyu Ruhsatı” bulunması   şarttır ya da bu   belgelerin Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekmektedir. Sulama   kooperatifleri ve sulama birliklerine ait basınçlı sulama   sistemlerinde yer alan hidrantların   birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi   durumunda, debisi yeterli olması   şartıyla birden fazla başvuru sulama kooperatifi veya sulama birliğinden su kullanma izin belgesi alınması şartıyla yapılabilir. Kişilere   ait kuyular için sadece bir başvuru   yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan   başvurulara hibe desteği   verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde   ruhsatlı kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde   bulunan ve arazinin eski sahiplerinin adına   ruhsatlandırılmış kuyular için   yapılan başvurular kabul   edilir.

(3) Hibe başvurularında   su kaynağından sulama alanına   kadar olan su iletim hattı maliyeti toplam   maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme   ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru şekli, yeri   ve zamanı

MADDE   14 (1) Başvurular, bu Tebliğin   8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla,   güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında   yapılacak olan mal alım   başvuruları,   bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak   60 gün içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğüne yatırımcılar tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden teslim edilir. Yatırımcılara başvuru   tarihini içeren güncel uygulama rehberinde   formatı ve içeriği yer alan teslim alma belgesi verilir. Başvuru son gününün, tatil gününe denk gelmesi   halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir. Başvuru sahibi statüsüne göre teslim alma   belgesinde yer alan başvuru belgelerinden herhangi birinin yer almaması halinde başvuru   kabul edilmeyecek ve başvuru dosyası   iade edilecektir.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

MADDE   15 (1) Bu Tebliğ kapsamında   başvuru yapacak yatırımcılar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç   duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl   proje yürütme birimlerince   verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır.   Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği   taşımaz.

(3) İl   proje yürütme birimlerinin,   yatırımcılara başvuru   hazırlama sorumluluğu   yoktur.

(4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak güncel   Uygulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından   temin edebilirler.

(5) İl   müdürlükleri tarafından   düzenlenecek olan çalıştay ve bilgilendirme toplantıları ile internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE   16 (1) Başvurunun idari yönden   incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde   il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili personel görevlendirilir.

(2) İl   müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu   Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen niteliklere sahip   gerçek ve tüzel   kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan başvuru evraklarının uygunluk   kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan   hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa   bağlanarak başvuru   sahibine yazı ile bildirilir.

Başvuruların teknik   inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE   17 (1) Referans Fiyat Komisyonu tarafından   Program kapsamındaki bireysel sulama makine ve ekipmanları için belirlenen   referans fiyat listeleri, değerlendirmelerde esas   alınır. Belirlenen bu   listeler başvuru süresinin bitiminden   sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmi internet   sitesinde yayınlanır.

(2) İl   proje yürütme birimi tarafından, başvuruların teknik açıdan   değerlendirilmesi ve incelemesinde; yatırımcı tarafından alımı talep edilen   bireysel sulama makine ve ekipmanın   su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine   uygunluğu ve teknik özellikleri   araştırılır. Bu çalışmalar ve yayınlanan referans fiyat listeleri yardımıyla, il proje yürütme birimi yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesine esas olacak değerini   tespit eder. Bu fiyat referans fiyatın   üzerinde olamaz.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre değerlendirilerek uygun   görülen her yatırım konusu başvurusu için   güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru   Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır ve yatırımcı listeleri hazırlanır.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE   18 (1) Programa yönelik olarak bireysel sulama makine ve ekipman alımları başvurusunun yapıldığı her il için   Genel Müdürlük tarafından   tahsis edilen ödenek miktarı   kadar başvuruya hibe desteği   sağlanır, değerlendirme nihai kararı   söz konusu ödenek   esas alınarak verilir. İllere   tahsis edilecek ödenek tutarı,   Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş   olduğu, illerin; tarım   alanı, sulanan alan, kırsal   nüfus, tarımsal   üretim değeri   ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi   kriterleri ve iller bazında toplam başvuru   sayısı ve talep edilen   hibe miktarı, bütçe imkanları   çerçevesinde belirlenir.

(2) Uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş   ödenek tutarından   fazla olması durumunda, hibe desteği   verilecek başvuru sayısı, güncel Uygulama   Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru   Değerlendirme Kriterleri Tablosu puanlama sonuçlarına göre il müdürlüğünce belirlenir ve   bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl   müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE   19 (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla 20 günde   il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir.   Değerlendirme kriterlerine ve ödenek durumuna göre   bir asil, bir yedek ve reddedilen yatırımcı listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi 5 günü geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra   reddedilen başvurular sahiplerine 10 gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve yedek yatırımcı listeleri 10 gün   süresince il müdürlüğü internet   sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü duyuru panolarında   yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca   yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki yatırımcılardan 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcıların yerine yedek listeden puan sıralamasına   göre gerekli sayıda   yatırımcı belirlenerek, il müdürlüğü internet   sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü duyuru panolarında   5 gün süresince yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca   yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve   Hibe Desteği Ödemesi

Hibe   sözleşmesi

MADDE   20 (1) Başvuruları   kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet   sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü duyuru panolarında   yayınlanmasının son gününden itibaren 10 gün   içerisinde, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak   zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı   son günün tatil gününe denk gelmesi   halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.   Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü ile başvuru   yapan yatırımcılar arasında   akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı,   Genel Müdürlük tarafından   bu Tebliğ çerçevesinde hazırlanan   güncel Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen yatırımcılar, yedek liste değerlendirme   sonuçlarının yayınlanmasından itibaren 10 gün   içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak   zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı   son günün tatil gününe denk gelmesi   halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

(3) Referans fiyat listeleri, yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini   göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder.   Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama   makine ve ekipmanın hibe sözleşme değerini belirlemekte   il proje yürütme birimi   yetkilidir.

(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü ile yatırımcılar arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca   imzalanmış bir adedi il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü, bir adedi de yatırımcı tarafından muhafaza   edilir.

(5) Süresi   içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

(6) Yatırımcının, hibe sözleşmesini imzalamadan önce   veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Hibenin   nihai tutarı

MADDE   21 (1) Hibenin azami miktarı   hibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşmesinde yer alan   azami tutar üst limit niteliğindedir.

(2) Hibenin nihai tutarı, bu Tebliğin   11 inci maddesinde belirtilen tutar ve oranları   aşamaz.

Bireysel   sulama makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE   22 (1) Yatırımcı, bu Tebliğ,   güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak   hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

(2) Haksız   yere yapılan destekleme ödemeleri,   ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183   sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci   maddesinde belirtilen gecikme zammı   oranları dikkate alınarak   hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan   Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız   ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek   ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların   tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan   ödemeler hariç,   haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir   destekleme programından yararlandırılmazlar.

(4) Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen   veya hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak   hareket etmediği için hibe sözleşmesi fesih edilen   yatırımcılar, iki yıl   süreyle bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında   hibe desteğinden yararlanamaz.

Mal   alım usul ve esasları

MADDE   23 (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları   her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği   teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl   proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas bireysel sulama makine ve ekipmanı değiştirilemez. Yatırımcı hibe sözleşmesindeki miktarı aşmaması ve puanlamayı   etkilememesi kaydıyla aynı   bireysel sulama makine ve ekipmanın   bir üst modelini il proje yürütme birimi onayıyla   alabilir.

(3) Referans fiyat listesinde   bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanlar için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir   rapora bağlayarak hazırlar.   Fatura bedelinin referans fiyattan fazla olması   durumunda, sadece referans fiyatın   %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak,   bireysel sulama makine ve ekipmanın   hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın   altında olduğunda   malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

Atlantis Lineer Sistem
Atlantis Lineer Sistem

(4)Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama   makine ve ekipmanına ait ödemeyi   yapar, mal teslim tutanağını düzenleterek alıma   ait faturayı kestirir.

Hibe   desteği ödeme talebi

MADDE   24 (1) Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme   taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve sulama makine ve ekipmanlarına ait mal teslim tutanağını bir asıl bir kopya olmak üzere   il müdürlüğüne iki nüsha   halinde; ayrıca, kendilerine ait T.C. kimlik numarası, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer   bilgileri ve ödenecek meblağı   gösteren listeyi de ödeme   talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben, 10 gün   içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi   halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması   halinde gerekli belgeleri ister.

(2) Mal alımı faturası tarihi hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak   zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir.

(3) İl   proje yürütme birimi, bu   maddenin birinci fıkrasında belirtilen   belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan   sonra bireysel sulama makine ve ekipmanları   için başvuruya ait parselde   montaj kontrollerini yaparak tespit tutanaklarını 30 gün içerisinde düzenler.   Hibe sözleşmesinde belirtilen   durum ve mücbir sebepler haricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(4) Mal alımına ilişkin satın   alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme   icmallerinin ayda bir defa en geç   o ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce,   Genel Müdürlük tarafından   oluşturulan elektronik ödeme   tablosuna girişleri yapılır. İl müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olmak üzere; ödemeye esas yatırımcı listesi iki nüsha,   ilçe detayında   icmal tablosu ise bir nüsha şeklinde düzenlenir. Düzenlenen   ödemeye esas yatırımcı listesi icmal   tablosunun bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan ödemeye esas yatırımcı listesi icmal   tablosu, Genel Müdürlüğün ilgili birimince banka ödeme formatına   dönüştürülüp, Genel Müdürlük Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığına iletilir.

(5) İl   müdürlükleri, aylık   ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata   düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri ödemelerin   son ayı olan 2014 yılı Aralık ayının ilk yedi günü içinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan Banka’ya   yazı ile bildirir.

Hibe   desteği ödemeleri

MADDE   25 (1) Ödemeler bütçe serbestliği   çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik   numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına   göre yatırımcı adına T.C. Ziraat Bankasındaki   hesaba gönderilir.

(3) Hibe ödemeleri, Türk   Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle   birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından   çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik   Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Programdan   sağlanan malların mülkiyeti

MADDE   26 (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında   sağlanmış bireysel sulama   makine ve ekipmanlarının mülkiyetini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına   kadar değiştiremez. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE   27 (1) Bu Tebliğ kapsamında   yapılan tüm işlemler Bakanlık   Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu   denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep   edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların   usulsüz kullanılması, israfı   veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında   gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE   28 (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak   amacı ile Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehberi ve genelgeler yayınlanır. Uygulama Rehberi   yıl içinde oluşan ihtiyaçlar   çerçevesinde güncellenebilir. Bu yayınlar   uygulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE   29 (1) 1/6/2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma   Yatırımlarının Desteklenmesi   Programı Kapsamında   Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ   (Tebliğ No: 2013/28) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE   30 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE   31 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda,   Tarım ve Hayvancılık Bakanı   yürütür.

 

 

Kırsal Kalkınma Center Pivot ve Lineer Hibe Destekleri Başladı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Atlantis Center Pivot ve Lineer Sistem Sulama Makineleri destekleri başladı!

atlantis kıfsal kakınma hibe destekli center pivot irrigation

 

A. TANIMLAR

1.  Bu Uygulama Rehberinde geçen;

a)  Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b)  Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c)  Başvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için yapılan müracaatı,

ç) Elektronik ödeme  tablosu:  İl  müdürlüğü  tarafından  ödeme  talep belgelerine göre veri  tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan

aylık ödeme icmal listelerini,

d)  Deney Raporu: Bakanlıkça yetki verilen kurumlar tarafından laboratuvar ve uygulama sahasında kontrol ve deneylere tabi tutulan bireysel sulama makine  ve  ekipmanın  tarım  tekniğine  ve  mevcut  standartlara uygunluğunu belgeleyen raporu,

e)  Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

f)   Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

g)  İhtiyari garanti belgesi: 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ekli listesinde yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmanın kendi sorumlulukları çerçevesinde düzenledikleri garanti belgesini,

ğ)  İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

h) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi,

ı)     İlçe müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünü,

i)     Mal alımları: Bireysel sulama makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

j)     Program: Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Bireysel Sulama Makine ve

Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

k)  Referans  fiyat:  Referans  Fiyat  Komisyonu  tarafından  bireysel  sulama makine ve ekipman grupları için belirlenen fiyatı,

 

Atlantis_Pivot-Sekilleri7

l)     Referans    Fiyat    Komisyonu:    Referans    fiyatları    belirlemek    için    Genel

Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

m) Uygulama  Rehberi:  Tebliğ  kapsamında  başvuru  sahiplerinin  başvuru dosyalarını hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan rehberi,

n)  Uygulama  sözleşmesi:  Başvuru  sahipleri  ile  Program  kapsamında  satın alınan malı sağlayan tedarikçiler arasında yapılacak akdi,

o) Veri tabanı: Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve takip edilen, il müdürlükleri   tarafından   veri   girişlerinin   yapıldığı   internet   ortamında

oluşturulan elektronik sistemi,

ö)  Yatırımcı: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımı için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

 

p)  Tebliğ:  01/06/2013  tarih  ve  28664  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan

2013/28 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliği,

r)    Tedarikçi: Program kapsamında başvuru sahibi tarafından yapılacak satın

alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

s)    Genç Çiftçi: Bakanlıktan genç çiftçi sertifikası alan kişileri,

ş) İyi  tarım  uygulayıcısı:  Bakanlığın  yürüttüğü  iyi  tarım  uygulamaları kapsamında sertifikalı üretim yapan üreticileri,

t)   Zirai  Kredilendirme  Belgesi:  11/10/2000   tarihli   ve   24197   sayılı   Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre

alınacak olan belgeyi,ifade eder.

Atlantis Lineer Kırsal Kalkınma-Sekilleri21

 

 

B. GİRİŞ

2.  Bu  rehber,  Kırsal  Kalkınma  Yatırımlarının  Desteklenmesi  Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/28) hükümlerine göre yatırımcıların başvuru dosyası hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

C. UYGULAMA BİRİMLERİ

1. Genel Müdürlük

a)  Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar, il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere Bankaya gönderir.

b)  Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c)  Program  kapsamında  yapılacak  çalışmaların,  idari,  mali,  mühendislik,

çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

ç)  Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

d)  Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının

hazırlanması ve düzenlenmesini yürütür.

 

2. İl ve İlçe Müdürlüğü

a) İl Müdürlüğü; Bakanlık adına Tebliğin 28 inci maddesinde belirtilen sorumlulukların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve Program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

b)  Valiliğin   yetkilendirdiği   ilçe   müdürlükleri;   Tebliğ   kapsamında   verilen görevleri yerine getirir.

 

3. İl Proje Yürütme Birimi:

3. İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine Program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a)   Başvuru hazırlama dönemlerinde, yatırımcıların başvurularının hazırlanması

konusunda ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar,

b) Başvuruların Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre inceleyerek değerlendirir, uygulamaların takibi ve usulüne uygun olarak gerçekleşen   ödeme   taleplerinin   inceler,   onaylar   ve   Genel   Müdürlüğe gönderir.

 

D. YATIRIM  KONULARI,  UYGULAMA  İLLERİ,  YATIRIMIN  TAMAMLANMA  SÜRESİ, BAŞVURACAK YATIRIMCILAR VE YATIRIMCILARDA ARANACAK ÖZELLİKLER

1.  Programın yatırım konuları ve uygulama illeri

4. Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar.

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, d) Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,

Kırsal Kalkınma Hibe Lineer Sulama Makinesi atlantis lineer-2

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

 

5. Yukarıda belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.

2. Yatırımların tamamlanma süresi

6. Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel  sulama  makine  ve  ekipmanlarının  tespit  işlemleri  il proje yürütme birimince en geç 30 gün içerisinde tutanağa bağlanır.

 

3. Başvuracak yatırımcılar

7. Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilir.

 

8. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri  de  ana  tüzüklerinde  tarımsal  üretim  yapabileceklerinin  yer alması şartıyla,  kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden  en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.atlantis center pivot projelendirme

 

4. Başvuracak yatırımcılarda aranacak özellikler

9. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir.

 

10. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilir.

 

11. Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

 

12. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılamaz.

 

13. 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/13) kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

 

E. HİBE DESTEĞİ ORANI VE HİBE DESTEĞİ VERİLECEK PROJE GİDER ESASLARI

1. Hibe desteği oranı

14. Tebliğ kapsamında kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

 

15. Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez.

Atlantis center Pivot 7 span

 

16. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

 

2. Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

17. Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ekipman alımı giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

18. Yatırımcılar tarafından, Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır.

 

19.   Yatırımcılar   tarafından   Tebliğ   kapsamında   satın   alınacak   tüm   mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

 

20. Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutara hibe desteği verilir. Mal  alım  giderleri  ile  yerinde  teslim  ve  montaj  giderlerinin  faturada  ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

 

 

21.  Aşağıda  yer  alan    bireysel  sulama  makine  ve  ekipman  grupları  için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.

a) Gerçek ve tüzel kişilere ait tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması

başvuruları kapsamında güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve

yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya  ait  parselde  eksiksiz  montaj  kontrollerinin  yapılması  ve  tespit

 

tutanaklarının düzenlenmesi,

b) Gerçek ve tüzel kişilere ait center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması, tespit tutanaklarının düzenlenmesi,

 

22. Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

 

23. Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları referans fiyat listelerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

 

 

24. Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

 

3. Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler

25. Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ)  KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı)  Eğitim giderleri,

i)    Üretim tarihi 2012 yılından önceki bireysel sulama makine ve ekipmanların alım giderleri.

 

26. Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, debisi yeterli olması şartıyla birden fazla başvuru yapılabilir. Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez.

 

27. Proje başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı maliyeti proje maliyetinin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

 

F- BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME NİHAİ KARARI

1. Başvuru zamanı

28. Tebliğ kapsamında yapılacak olan mal alım başvuruları, Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru son gününün, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

atlantis center pivot

 

2. Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

29. Tebliğ kapsamında başvuru yapacak yatırımcılar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

 

30. İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

 

 

31. İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

 

32. Yatırımcılar, Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak güncel Uygulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek olan çalıştay ve bilgilendirme toplantıları ile internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

 

3. Başvuru yeri ve şekli

33. Başvurular, yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine yapılır.

 

34. Başvurular, Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu (  EK-1 )  ve  eklerine uygun olarak hazırlanır.

 

35. Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine başvuru tarihini içeren teslim alma belgesi  ( EK-2 ) verilir.

 

36. Başvuru kapsamında alımı yapılacak bireysel sulama makine ve ekipmana ilişkin ayrıntılı model, marka ve makine alt gurubu isminin belirtildiği detaylı teknik özellikler başvuru belgeleri arasında yer alır.

Atlantis Lineer
Atlantis Lineer

 

37. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra İl Müdürlüğünce hazırlanacak, ilin bütününü içeren Başvuru Listesi ( Ek-5 ) [ Tablo-1] veri tabanına girilir ve onaylı bir sureti Bakanlığa gönderilir.

 

4. Başvuruların idari yönden incelenmesi

38. Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

 

39. İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin Tebliğin

10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan başvuru evraklarının uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir

tutanağa bağlanarak başvuru sahiplerine yazı ile bildirilir.

 

40. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım  konularına  başvurabilir.  Bu  kuruluşlar,  başvuruları  ile birlikte   onaylanmış   ve   Ticaret   Sicil Gazetesinde yayımlanmış en son tüzük/yönetmeliklerini vermelidir.

 

5. Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi

41. Referans Fiyat Komisyonu tarafından program kapsamındaki bireysel sulama   makine   ve   ekipmanları   için   belirlenen   referans   fiyat   listeleri,

değerlendirmelerde esas  alınır.  Belirlenen  bu  listeler  Genel  Müdürlük  resmi

internet sitesinde yayınlanır.

 

42. İl proje yürütme birimi tarafından, başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama makine ve ekipmanın su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır.   Bu çalışmalar ve yayınlanan referans fiyat listeleri yardımıyla, il proje yürütme birimi yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesine esas olacak değerini tespit eder. Bu fiyat referans fiyatın üzerinde olamaz.

 

43. Yukarıda belirtilen hususlara göre değerlendirilerek uygun görülen her yatırım konusu başvuruları için Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu ( EK-3 ) düzenlenerek puanlama yapılır ve yatırımcı listeleri hazırlanır.

 

6. Değerlendirme nihai kararı

44. Programa yönelik olarak bireysel sulama makine ve ekipmanları başvurusunun yapıldığı  her  il  için  Genel  Müdürlük  tarafından  tahsis  edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş olduğu illerin; tarım alanı, sulanan alan, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir.

 

45. Uygun görülen başvuruların hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, Uygulama Rehberinde belirtilen başvuru değerlendirme kriterlerine (  EK-3  ) göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile

 

kesinleşir.

 

46. İl proje yürütme birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile bireysel sulama makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi bireysel sulama makine ve ekipmanına hibe desteği vereceğine karar verir. Hibe desteği verilecek yatırımcıların sıralaması başvuru değerlendirme kriterlerine ( EK-3 ) göre yapılır.

 

 

47. İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

 

7. Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

48. Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla 20 günde  il  müdürlükleri tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme

kriterlerine ve bütçe durumuna göre bir asil  ( EK-6 ) [ Tablo-2 ], bir yedek

( EK-7 ) [ Tablo-2a ]ve reddedilen yatırımcı listeleri ( EK-9 ) [ Tablo-2c ] hazırlanarak  onaya  sunulur.  İl  Müdürlüğünce  hazırlanacak,  ilin  bütününü içeren bu listeler veri tabanına girilir ve onaylı bir sureti Bakanlığa gönderilir. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular sahiplerine 10 gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan yatırımcı asil ( EK-6 ) [ Tablo-2 ] ve onaysız  yatırımcı  yedek  listeleri  (  EK-7  )  [  Tablo-2a  ]10  gün  süresince  il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri duyuru panolarında yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

 

49. Asil listedeki ( EK-6 ) [ Tablo-2 ] yatırımcılardan 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi  imzalamayan  yatırımcıların  yerine  onaysız  yatırımcı  yedek listesinden ( EK-7 )  [ Tablo-2a ] puan sıralamasına göre gerekli sayıda yatırımcı belirlenir  ve  Yatırımcı  Yedek  Listesinden  Onaylanan  Yatırımcı  Listesi hazırlanarak ( Ek-8 ) [ Tablo-2b ], il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri duyuru panolarında yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İl Müdürlüğünce hazırlanacak, ilin bütününü içeren bu listeler veri tabanına girilir ve onaylı bir sureti Bakanlığa gönderilir.

 

G- HİBE SÖZLEŞMESİ, UYGULAMA VE HİBE DESTEĞİ ÖDEMESİ

1. Hibe sözleşmesi

50. Başvuruları kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının ( EK-6 ) [ Tablo-2 ], ( Ek-8 ) [ Tablo-2b ] il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya     valiliğin     yetkilendirdiği     ilçe     müdürlüğü     duyuru     panolarında

yayınlanmasından  itibaren  10  gün  içerisinde,  il  müdürlüğü  veya  valiliğin

yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı  son  günün  tatil  gününe  denk  gelmesi  halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi,  il  müdürlüğü  veya  valiliğin  yetkilendirdiği  ilçe  müdürlükleri  ile başvuru yapan yatırımcılar arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı

 

Bakanlık tarafından Tebliğ doğrultusunda yayınlanan Uygulama Rehberinde yer alır ( Ek-10 ).

 

51. Onaysız yedek listeden ( EK-7 ) [ Tablo-2a ] belirlenen yatırımcılar, yedek listeden onaylanan yatırımcı listesi değerlendirme sonuçlarının ( Ek-8 ) [ Tablo-

2b ] yayınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe

sözleşmesinin imzalanacağı  son  günün  tatil  gününe  denk  gelmesi  halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

 

52. Referans fiyat listeleri, yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.center pivot sulama

 

53. Hibe sözleşmesi ( Ek-10 ), il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.

 

54.  Süresi  içerisinde  hibe  sözleşmesi  imzalamayan  yatırımcılar  hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

 

55. İl müdürlüğü, asil listeden hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcıların listesini ( EK-11 ) [ Tablo-3 ]’e, yedek listeden hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcıların listesini ise ( EK-12 ) [ Tablo-3a ]’ya uygun olarak hazırlar. Hazırlanan listeler veri tabanına girilir ve onaylı bir sureti Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

56.  Yatırımcının,  hibe  sözleşmesini  imzalamadan  önce  vefat  etmesi durumunda yasal mirasçıları herhangi bir  talepte bulunamaz, ancak sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi durumunda, hibe sözleşmesi tadil edilerek yasal mirasçıları ile uygulamalara devam edilir.

 

2. Hibenin nihai tutarı

57. Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir.

 

58. Hibenin nihai tutarı, Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen tutar ve oranları aşamaz, fiili satın almalar sonucunda oluşan hibeye esas mal alım tutarının

%50 si hibe desteği olarak ödenir.

 

3. Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

59. Başvuru sahibi, Tebliğ, Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun   olarak   hareket   etmediği   takdirde,   il   müdürlüğü   veya   valiliğin

yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

 

60. Yatırımcının; profesyonel faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde  bir   karar  ile  mahkumiyet  alması,  dolandırıcılık  veya   yolsuzluk yapması, suç örgütüne dahil olması, Ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyetinden hüküm giymiş olması, Hibe Sözleşmesinin Madde 7,

8’e  uymaması,  Hibe  Sözleşmesi  vasıtasıyla  sağlanan  hibeyi  kullanmak  için yanlış veya eksik beyanlarda bulunması ya da gerçeği yansıtmayan raporlar sunması, Hibe Sözleşmesi ile sağlanan hibeyi kullanmak için sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlenmesi ve kullanılması, hususların herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

 

61.  Haksız  yere  yapılan  destekleme ödemeleri, ödeme  tarihinden  itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

 

62. Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

 

4. Uygulamaların İzlenmesi:

63. Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

 

64. Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince gerçekleştirilir.

 

65. Programın yürütülmesine ilişkin uygulamalar Genel Müdürlük tarafından da izlenir.

 

5. Mal alım usul ve esasları

66. Yatırımcı tarafından yapılacak makine ve ekipman alımları tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmeleri   kapsamında satın alınır. Bireysel sulama makine ve ekipman satın alma maliyetleri, Yatırımcının normal olarak ödediği

ve piyasa ölçüleriyle kabul edilen tutardan yüksek olamaz.

 

 

67. Mal alımı kapsamında yüklenicilerle yapılacak uygulama sözleşmeleri ve bunlara ait ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır.center pivot mısır sulaması atlantis

 

68. Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye ( teknik özelliklere ) özelliklere uygun olarak yapar.

 

69. İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas bireysel sulama makine ve ekipmanı değiştirilemez. Yatırımcı hibe sözleşmesindeki miktarı aşmaması ve puanlamayı etkilememesi kaydıyla aynı bireysel sulama makine ve ekipmanın bir üst modelini il proje yürütme birimi onayıyla alabilir.

 

70.  Referans  fiyat  listesinde  bulunmayan  veya  metraj  gerektiren  bireysel sulama makine ve ekipmanlar için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak,  bireysel  sulama  makine  ve  ekipmanın  hibeye  esas  yatırım  tutarı referans fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin KVD hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

 

 

71. Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama makine ve ekipmanına ait ödemeyi yapar, mal teslim tutanağını ( EK-15 ) düzenleterek alıma ait faturayı kestirir.

 

72. Tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmelerinde fiyatların kesin ve sabit olacağı belirtilir ve uygulama sözleşmesi, uygulanması sırasında herhangi bir değişikliğe tabi tutulamaz.

 

73. Satın alınacak bireysel sulama makine ve ekipmanına ait;  model, üretim yılı, şase ve seri numarası gövdeye sabit şablonlu bir kazıma yazı ile işlenmiş ve görülebilecek bir yerde olmalıdır.

 

74. Bir tedarikçi, yeterli kapasiteye ve yeteneğe sahip olmak ve menfaat çatışmasına meydan verilmemek kaydıyla, aynı anda, finansmanı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan birden fazla uygulama sözleşmesini yürütebilir.

 

6. Hibe desteği ödeme talebi

75. Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini Ödeme Talep Formu( EK-16 ) ve ekleriyle birlikte, 4/1/1961 tarihli ve

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve Bireysel Sulama Makine ve Ekipman  Alımı  Mal Teslim

Tutanağını ( EK-15 ) bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha

halinde; ayrıca, kendilerine ait T.C. kimlik numarası, veya vergi  numarasını, gerekli olacak diğer bilgileri ( yatırımcı taahhütnamesi, vergi borcu ve SGK prim borcu olmadığına dair belge gibi ) ve ödenecek meblağı gösteren listeyi

 

mal alım süresini takiben, 10 gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk işgünü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli olabilecek diğer belgeleri ister.

 

76. Mal alımı faturası tarihi hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir.

 

77.  Tedarikçi tarafından verilen ödeme talebi ve eklerinin uygun görülmesi halinde, kopyaların aslına uygunluğu onaylanır ve aslı yatırımcıya iade edilir. Alınan bireysel sulama makine ve ekipman il proje yürütme birimi tarafından yerinde görülerek tespit tutanağı ( EK-17 ) 30 gün içerisinde düzenlenir. Tutanakta, alınan bireysel sulama makine ve ekipmanın Tebliğ, Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesindeki hususlara uygun olup olmadığı, teknik özelliklere  ve  sunulan  faturaya  uyumlu  olup  olmadığı  belirtilir.  Faturada mutlaka yazılı olması gereken şase ve seri numarası tespit tutanağında teyit edilmelidir. Tespit tutanağı ( EK-17 ) düzenlendikten sonra ödeme talebi, ödeme icmaline dahil edilir. Hibe ödemesine esas yatırımcı listesi (Tablo-4) hazırlanır, veri tabanına işlenir.

 

78. Tedarikçi tarafından sunulan belgeler tam ve uygun değilse, tespit edilen eksiklikleri bildiren bir yazı ekinde ödeme talebi iade edilir. Tedarikçiler belirtilen eksiklikleri tamamladıktan sonra süresi içinde tekrar ödeme talebinde bulunabilir.

 

79. Taraflardan birinin Program kapsamındaki sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların kontrolü dışında olan, tarafların hata ve ihmaline  bağlanamayan,  bütün  çabalara  rağmen aşılamayan  ve öngörülmesi   mümkün   olmayan   istisnai   bir   durum   veya   olaylara   ilişkin uygulama kapsamında kabul edilen mücbir sebepler (doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve kanuni düzenlemeler) haricinde süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

 

80. Bireysel sulama makine ve ekipman satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan hibe ödemesine esas yatırımcı listesi  ( EK-13 ) [ Tablo-4 ] ayda bir defa en geç o ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. İl müdürlüğü tarafından hibe ödemesine esas; yatırımcı   ( EK-15 ) ve ilçe detayında icmal listesi   ( EK-14 ) [ Tablo-5 ] imzalı ve mühürlü olarak iki nüsha şeklinde düzenlenir. Birer nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, birer nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan elektronik ödeme tablosu, Genel Müdürlüğün ilgili birimince banka ödeme formatına dönüştürülüp, Genel Müdürlük Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığına iletilir. Hibe ödemesine esas; yatırımcı listesi ( EK-13 ) [ Tablo-4 ] ve ilçe detayında icmal listesi ( EK-14 ) [ Tablo-5 ] imzalı ve mühürlü olarak Genel

Atlantis Center Pivot Remote Control

Müdürlüğe iletilmediği sürece, Genel Müdürlükçe ödeme işlemlerine başlanmaz.

 

81. İl müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri ödemelerin son ayı olan 2013 yılı Aralık ayının ilk yedi günü içinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan Bankaya yazı ile bildirir.

 

7. Uygulama Sorumluluğu

82. Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların Tebliğ ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

 

83. Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde ve Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

 

84. Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistik açısından yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve istenilen zamanda veri tabanına girer.

 

8. Hibe desteği ödemeleri

85. Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

 

86. Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına göre yatırımcı adına T.C. Ziraat Bankasındaki hesaba gönderilir.

 

87. Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

 

88. 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği gereğince Ödemeyle birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

 

89. Maliye Bakanlığı tarafından taksitlendirilmesi gerçekleşenler hariç olmak üzere vadesi geçmiş vergi borcu olan yatırımcılara hibe ödemesi yapılmaz.

 

9.   Projeden sağlanan malların mülkiyeti

90. Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama makine ekipmanlarının mülkiyetini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez.

_Pivot-Sekilleri3

91. Bu süre içerisinde İl Proje Yürütme Birimi, en az bir defa bireysel sulama makine ve ekipmanların yerinde tespitini yaparak bir tutanağa bağlar.

 

H. UYGULAMAYA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

1.  Yatırımcılardan İstenilecek Başvuru Belgeleri

1) Tebliğ    ve    Uygulama    Rehberi    hükümlerine    göre    uygun    olarak doldurulmuş Hibe Başvuru Formu (Ek-1)

2) Aşağıda belirtilen içerikte hazırlanmış Sulama projesi;

a) Bitki su tüketim hesabı

b) Sezonluk Sulama suyu ihtiyacı c) Sulama aralığı

ç) Her seferde verilecek sulama suyu miktarı

d) Hidrolik hesaplar (güneş enerjili sulama projelerinde pompa ve güneş paneli hesapları dahil)

e) Boru çapı hesabı

f)  Yerleşim planı g) Metraj ve keşif

 

3) Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu (Ek-2)

4) Yatırımcılara ait güncel ÇKS belgesi

5) Başvuru kapsamında alımı yapılacak, bireysel sulama makine ve ekipmanına ilişkin teknik özellikler

6) Tüzel kişiliğin Programa başvuru için aldığı yetkili kurul kararı

7) Tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri

8)  Nüfus  Cüzdanı  Fotokopisi  (Gerçek  Kişiye  /  Tüzel  Kişilik  Adına

Yetkilendirilen Kişiye Ait)

9) Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı İse Sertifikası

10) Toprak Fiziksel Analiz Raporu

11) Sulama Suyu Analiz Raporu

12) Su Kaynağı Kullanım İzni / Ruhsatı

13) Muvafakatname ( Hisseli Arazi Başvuruları İçin )

14) Traktör Ruhsatı Sureti ( Tamburlu Sistem Yağmurlama Başvuruları İçin )

15) Ticaret Sicil Gazetesi ( Tüzel Kişilik Başvuruları İçin, kuruluş tüzüğü / ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren)

16) Yatırımcı ile Tedarikçi arasında imzalanan Uygulama Sözleşmesi

Sureti

17) Arazi Mülkiyeti “tahsisli” başvurular için arazi tahsisine dair resmi belge onaylı sureti

18) Tüzel Kişiliklerin arazi mülkiyeti “kiralık” kamu arazileri başvuruları için kamu arazisi kiralama belgesi onaylı sureti

 

2.  Yatırımcıların Tedarikçilerden Temin Edeceği Teknik Belgeler:

92. Başvuru kapsamında alımı yapılacak, bireysel sulama makine ve ekipmanına ilişkin olarak;

1) Üretici  firmanın  ürün  hakkında  vereceği  garanti  belgesi  veya  bu

Uygulama Rehberinin tanımlar bölümü (g) bendindeki hükümlere göre ihtiyari garanti belgesi

2)  Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

3) Zirai Kredilendirme Belgesi (Center   pivot, tamburlu ve lineer sistem yağmurlama sulama  yatırım  konuları  başvuruları  için)  (Zirai kredilendirme belgesinin ürünü temsilde tereddüt edilmesi durumunda; ayrıca belgeye dayalı deney raporu üreticiden istenebilecektir.)

4)  Teknik Özellik Belgesi

5)  Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

6)  Deney Raporu (Güneş enerjili sulama sistemleri başvurularında panel, invertör ve elektrik üretimi ile ilgili diğer parçalar hariç olmak üzere; damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama sistemleri için alınacak, boru, pompa, filtre, gübre tankı ve yağmurlama başlıkları için)

 

93. Tedarikçiler hareketli parça içeren ürünlerinde CE işaretinin şartlarını karşılamak ve ürünlerine iliştirmek zorundadır. (Ürüne ait uygunluk beyanı dosyası ve teknik dosya gerek görülmesi halinde istenebilecektir.)

 

3. Çeşitli Hükümler

94. Su kaynağı olmayan arazilere hibe desteği verilmez. İlgili yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından yapılmış toprak fiziksel analiz ve sulama suyu analiz   raporlarının   başvuru   ile   beraber   ibraz   edilmesi   gerekir.   Toprak

analizlerinde parsel no’ları, su analizlerinde kaynak adı, ada parsel no veya

mevkisi belirtilmelidir. (Analiz raporları 2007 yılı veya daha sonrasında alınmış olmalıdır.)

DSC01015

95. Pompajlı sulamalarda manometrik yükseklik (hm) dikkate alınarak motor pompa hesabı yapılacak olup, başvuru kapsamında tek motor pompa için hibe desteği verilecektir.

 

96. Sulama tesisi boru hatlarının karayolu, demiryolu, sit alanı, orman arazisi gibi yerlerden geçmesi söz konusu ise ilgili kurumdan alınacak geçişe ilişkin izin belgesi başvuru dosyasına eklenecektir.

 

97. DSİ, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait kuyu ve hidrantlardan birden  fazla  çiftçiye  tahsis  edildiği  durumlarda  debisi  yeterli  olması  ve kullanma belgesi alması şartıyla her bir çiftçi için bir adet olmak üzere birden fazla başvuru yapılabilir.

 

 

98.  Kişilere  ait  kuyulara  sadece  bir  başvuru  yapılabilir,  kuyu  kiralaması  ile yapılan başvurular kabul edilemez. Ancak kiralanan arazi içinde kuyu mevcut

 

ise kabul edilir.

 

99. Yer altı sularının kullanıldığı durumlarda tarıma dayalı arazilerin sulanmasını sağlamak amacıyla; ilgili resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesinin bulunması zorunludur.

 

100. Yatırıma konu arazinin (mülkiyet, kiralık, tahsis, hisseli) başvuru sahibi adına düzenlenmiş  güncel  ÇKS  belgesinin ibrazı  zorunludur. Yatırımcı  hisseli parsellerde diğer   hissedarların tamamından muvafakatname alarak kendi hissesine düşen alan için veya diğer hissedarlardan kiralama yaparak söz konusu parsel için başvuru yapabilir. Tebliğ hükümleri çerçevesinde aynı parsel için program kapsamında tek bir başvuru yapılabileceğinden, hisseli parsellerde de hissedarların verecekleri söz konusu muvafakatnamede ileriki yıllarda başvuru yapmayacakları ibaresi yer almalıdır.

 

101. Yatırımcı, tek bir parsel için başvuru yapabilir.

 

102. Teklif edilen bireysel sulama makine ve ekipman miktarı ve kapasitesi, yatırıma konu arazi alanının ihtiyacının üstünde olamaz.

 

103. Başvuru yapılan parsel için kadastral kaydına uygun köşe kotlarının işlendiği yerleşim planı ve bunlara göre hazırlanmış malzeme metrajı başvuru ekinde verilmelidir.

 

104. Basınçlı sulama sistemi kurulması projeleri, konu uzmanı ziraat mühendisleri (Ziraat Fakültesi ilgili bölümü veya TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasından basınçlı sulama sistemlerinin projelendirilmesi üzerine sertifika almış) tarafından hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma proje başvurusuna eklenmelidir.

 

105. Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama makine ve ekipmanına hibe desteği verilmeyecektir.

 

106. Sulama sisteminin özellikleri dikkate alınarak, “Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu”  eksiksiz olarak doldurulmalı ve başvuru formu ( EK-1 ) ekinde teslim edilmelidir.

 

107. Gerçek ve tüzel kişiler tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir.

 

 

108. Program kapsamında daha önce aynı yatırım konusunda hibe desteğinden  yararlananlar  aynı  yatırım  konusu  için  başvuru  yapamazlar.

 

(Örnek, daha önce yağmurlama sulama yatırım konusunda hibe desteğinden yaralananlar Tebliğ kapsamında yağmurlama sulama yatırım konusunda hibe desteğinden yararlanamazlar.)

 

109.  Program kapsamında daha önce bir  sulama sistemi için hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar, aynı parselde diğer sulama sistemleri için yeniden hibe desteğinden yararlanamazlar.

 

110. 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/13) kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

 

111. Center Pivot, Lineer, Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin başvurularında;

a) Yatırıma konu arazinin mülkiyetine sahip olmayan yatırımcılar, bu yatırım konularına başvuru yapamaz. Ancak Kamu arazilerinde uzun süreli ( en az

10 yıl ve üzeri ) kiralama veya tahsis yapılması halinde başvuru yapılabilir,

b) Tamburlu sistem yağmurlama sulama yatırım konusuna traktörü olmayan başvuru yapamaz,

c) Traktör kiralaması kabul edilmeyecektir,

ç) Tüzel kişilik başvurularında ise traktör mülkiyeti tüzel kişiliğe ait olmalıdır,

 

112. Güneş enerjili sulama sistemi başvurularında;

a) Mevcut durumda sadece kuru tarım yapılan veya dizel motopompalarla sulama yapılan, elektrik şebekesinin bulunmadığı (enerji nakil hattı ve trafo gerektiren), tarım arazileri için başvuru yapılabilecektir,

b) Sadece   güneş   enerjisi   sistemini   içeren   (sulama   sistemi   içermeyen)

başvurular kabul edilmeyecektir,

c) Elektrik şebekesine bağlantı yapılmayacaktır.

 

113. Güneş enerjili sulama sistemlerinde, Uygulama Rehberinde geçen hususlara ilave olarak; sisteme ilişkin Panel, İnverter üniteleri ve sistemin diğer parçalarında aranacak teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

 

114. Panellere ilişkin teknik özellikler;

a) Kullanılacak paneller kendi içinde, inverterler kendi içinde aynı marka, tip ve  model  olacaktır.  Güneş  enerjisi  sisteminde kullanılacak FV  panellerin

üretim tarihi ile güneş enerjisi sisteminin kurulum tarihi arasındaki süre 12 ay

(oniki ay) dan fazla olmayacaktır.

b) Sistem   içerisinde   kullanılacak   tüm   cihazlar,   yeni   (brandnew)   ve kullanılmamış (unused) olacak, üzerlerinde marka, model ve imal tarihini gösteren işaret, yazı, rakam vs. türünden bilgiler bulunacaktır.

c) Kullanılan panellerin hepsi aynı tipte ve güçte olmalıdır. Farklı model ve güçlerdeki paneller aynı sistem içinde kullanılmayacaktır.

 

ç) FV paneller işletmeye alındıktan 10 yıl sonra nominal gücün %90’ını, 25 yıl sonra %80’ini verebilmelidir.

d) FV panellerin negatif güç toleransı %-5’ten küçük olmamalıdır.

e) Panellerin  bağlantı  kutusu  IP65  suya  dayanıklılık  standardını  sağlamalı, konektörler orijinal MC3 ya da SMK tipi olmalıdır.

f)  FV panelleri -20°C / +40°C ortam sıcaklığı ile  -40°C / +85°C modül çalışma sıcaklığında ve % 0 ile % 85 bağıl nem oranında sorunsuz çalışabilmelidir.

g) FV  Modüller  “CE”  belgeli,  IEC  61215,  IEC  61730-1  ve  IEC  61730-2 standartlarına uygunluk sertifikalı olacaktır.

ğ) FV Modüllerin üzerine etki edebilecek rüzgâr, kar, buz taşıma ve emme

dayanımlarının IEC 61215 Edition 2 standardına uygun olacaktır.

h) FV panellere ilişkin üretici firma tarafından 10 yıl mekanik garanti ve 25 yıl ömür garantisi belgesi olmalıdır.atlantis center pivot-3

 

115. İnverter Ünitelerine ilişkin teknik özellikler;

a) İnverter IP65 suya dayanıklılık standardını sağlamalıdır.

b) Verim en az %98, Euro Verimi en az %97 olmalıdır.

c) Üretici tarafından verilen ürün garantisi minimum 5 sene olmalıdır.

ç) İnverter DC ters polarite ve AC kısa devre korumalı olmalıdır.

d) IEC  62103  standartlarında  koruma  sınıfı  I,     IEC  60664  yüksek  gerilim kategorisine göre koruma sınıfı III olmalıdır.

e) İnverterler IEC 61000, IEC 55022,  EN 50178 standartlarına uygun olmalı ve

CE belgesi taşımalıdır.

 

116. Sistemin diğer parçalarına ilişkin teknik özellikler;

a) Sistemde kullanılacak malzemeler ile kumanda ve güç kablolarında TSE, IEC standartlarına ve ISO 9000 serisine uygunluk ve CE belgeli olmalıdır.

b) Fotovoltaik enerji kabloları yüksek sıcaklık ve ısıya dayanıklı UV dirençli çift izoleli halojensiz, nominal kablo kesiti TÜV tarafından onaylanmış, IEC 60228

ve IEC 60287 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

c) AC  kablolar  TSE  belgesine  sahip  ve  TS  IEC  60502  standardına  uygun üretilmiş olmalıdır.

ç) AC kabloların maksimum çalışma sıcaklığı en az 70 Co olmalıdır.

d) FV- solar kablo ve Solar kablo- inverter bağlantılarında MC4 tipi erkek ve dişi tip konektörler kullanılacaktır. Konektörler özel bağlantı (kuplaj) elemanları ve soketler -40oC ile 90oC arası işletme sıcaklığına uygun IP67 koruma sınıfına haiz Yüksek akıma uygun TÜV onaylı olmalıdır.

e) DC minyatür devre kesiciler (MCB) IEC 60947-2 standardına uygun üretilmiş olmalıdır.

f)  Sistem bir bütün olarak en az 3 yıl garantili olmalıdır.

 

4. Veri  Tabanına  yapılacak  girişlerde  il  müdürlüklerince  dikkat  edilmesi gereken hususlar:

a) Veri Tabanına ilişkin alanların tamamı eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulur. b) Tüm                 ödemeler    T.C.    kimlik    numarası   veya    vergi    numarası   üzerinden yapılacağı için yatırımcının gerçek kişi ise nüfus kimlik belgesi,  tüzel kişi ise

 

Maliye Bakanlığından alınmış vergi numarasını gösteren bir belge (Vergi Levhası, Vergi Kimlik Kartı vb.)  üzerinden bu numaralar kontrol edilir, bir kopyası da  yatırımcının dosyasına eklenerek veri tabanına girişi yapılır.

c) Veri  Tabanında  yapılan  duyurular  resmi  niteliktedir. Ayrıca  resmi  yazı beklenmeden ivedilikle yerine getirilir.

ç) Veri Tabanında yer alan duyuru, mesaj bölümleri ile iletişimin daha etkin sağlanabilmesi için Veri Tabanı her gün aktif şekilde kullanılır.

d) Veri Tabanında parasal alanlar tanımlandığı için tutar yazılırken ayrıca “TL”

ibaresi veya herhangi bir işaret bırakılmamasına dikkat edilir.

e) Veri Tabanında bütünlüğünün sağlanması açısından tüm girişler yapıldıktan sonra mevcut bilgilere ilişkin, eksik bilginin olup olmadığını, biçimsel olarak ve yazı kurallarına göre inceleyip kontrol edecek yetkili bir kişi görevlendirilir.

f)  Veri Tabanına girilen bilgilerde kullanılan  kelime, kısaltma ve birimler yazım

kurallarına göre yapılır.

 

117. Örnek olarak;

Yanlış Giriş : “ABC LİMİTED ŞİRKETİ”

Doğru Giriş : “Abc Ltd. Şti.” (İlk harf büyük, kısaltmalar arası boşluk,) Yanlış giriş : “ SELİM HAKKI”

Doğru giriş : “Selim HAKKI” (İlk harf büyük, soyadı tamamı büyük, başlangıçta

boşluk yok)

Yanlış Giriş : “Alan: 10.000 m²” / “Alan: 1000 hektar” ( alanlarda küsurat dikkate alınmamalı ve veri tabanına girilmemelidir. )

Doğru Giriş : “Alan: 10 dekar”