Etiket arşivi: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Atlantis Center Pivot ve Lineer Sistem Sulama Makineleri destekleri başladı!

Kırsal Kalkınma Center Pivot ve Lineer Hibe Destekleri Başladı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Atlantis Center Pivot ve Lineer Sistem Sulama Makineleri destekleri başladı!

atlantis kıfsal kakınma hibe destekli center pivot irrigation

 

A. TANIMLAR

1.  Bu Uygulama Rehberinde geçen;

a)  Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b)  Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c)  Başvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için yapılan müracaatı,

ç) Elektronik ödeme  tablosu:  İl  müdürlüğü  tarafından  ödeme  talep belgelerine göre veri  tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan

aylık ödeme icmal listelerini,

d)  Deney Raporu: Bakanlıkça yetki verilen kurumlar tarafından laboratuvar ve uygulama sahasında kontrol ve deneylere tabi tutulan bireysel sulama makine  ve  ekipmanın  tarım  tekniğine  ve  mevcut  standartlara uygunluğunu belgeleyen raporu,

e)  Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

f)   Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

g)  İhtiyari garanti belgesi: 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ekli listesinde yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmanın kendi sorumlulukları çerçevesinde düzenledikleri garanti belgesini,

ğ)  İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

h) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi,

ı)     İlçe müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünü,

i)     Mal alımları: Bireysel sulama makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

j)     Program: Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Bireysel Sulama Makine ve

Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

k)  Referans  fiyat:  Referans  Fiyat  Komisyonu  tarafından  bireysel  sulama makine ve ekipman grupları için belirlenen fiyatı,

 

Atlantis_Pivot-Sekilleri7

l)     Referans    Fiyat    Komisyonu:    Referans    fiyatları    belirlemek    için    Genel

Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

m) Uygulama  Rehberi:  Tebliğ  kapsamında  başvuru  sahiplerinin  başvuru dosyalarını hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan rehberi,

n)  Uygulama  sözleşmesi:  Başvuru  sahipleri  ile  Program  kapsamında  satın alınan malı sağlayan tedarikçiler arasında yapılacak akdi,

o) Veri tabanı: Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve takip edilen, il müdürlükleri   tarafından   veri   girişlerinin   yapıldığı   internet   ortamında

oluşturulan elektronik sistemi,

ö)  Yatırımcı: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımı için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

 

p)  Tebliğ:  01/06/2013  tarih  ve  28664  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan

2013/28 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliği,

r)    Tedarikçi: Program kapsamında başvuru sahibi tarafından yapılacak satın

alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

s)    Genç Çiftçi: Bakanlıktan genç çiftçi sertifikası alan kişileri,

ş) İyi  tarım  uygulayıcısı:  Bakanlığın  yürüttüğü  iyi  tarım  uygulamaları kapsamında sertifikalı üretim yapan üreticileri,

t)   Zirai  Kredilendirme  Belgesi:  11/10/2000   tarihli   ve   24197   sayılı   Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre

alınacak olan belgeyi,ifade eder.

Atlantis Lineer Kırsal Kalkınma-Sekilleri21

 

 

B. GİRİŞ

2.  Bu  rehber,  Kırsal  Kalkınma  Yatırımlarının  Desteklenmesi  Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/28) hükümlerine göre yatırımcıların başvuru dosyası hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

C. UYGULAMA BİRİMLERİ

1. Genel Müdürlük

a)  Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar, il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere Bankaya gönderir.

b)  Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c)  Program  kapsamında  yapılacak  çalışmaların,  idari,  mali,  mühendislik,

çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

ç)  Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

d)  Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının

hazırlanması ve düzenlenmesini yürütür.

 

2. İl ve İlçe Müdürlüğü

a) İl Müdürlüğü; Bakanlık adına Tebliğin 28 inci maddesinde belirtilen sorumlulukların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve Program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

b)  Valiliğin   yetkilendirdiği   ilçe   müdürlükleri;   Tebliğ   kapsamında   verilen görevleri yerine getirir.

 

3. İl Proje Yürütme Birimi:

3. İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine Program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a)   Başvuru hazırlama dönemlerinde, yatırımcıların başvurularının hazırlanması

konusunda ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar,

b) Başvuruların Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre inceleyerek değerlendirir, uygulamaların takibi ve usulüne uygun olarak gerçekleşen   ödeme   taleplerinin   inceler,   onaylar   ve   Genel   Müdürlüğe gönderir.

 

D. YATIRIM  KONULARI,  UYGULAMA  İLLERİ,  YATIRIMIN  TAMAMLANMA  SÜRESİ, BAŞVURACAK YATIRIMCILAR VE YATIRIMCILARDA ARANACAK ÖZELLİKLER

1.  Programın yatırım konuları ve uygulama illeri

4. Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar.

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, d) Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,

Kırsal Kalkınma Hibe Lineer Sulama Makinesi atlantis lineer-2

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

 

5. Yukarıda belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.

2. Yatırımların tamamlanma süresi

6. Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel  sulama  makine  ve  ekipmanlarının  tespit  işlemleri  il proje yürütme birimince en geç 30 gün içerisinde tutanağa bağlanır.

 

3. Başvuracak yatırımcılar

7. Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilir.

 

8. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri  de  ana  tüzüklerinde  tarımsal  üretim  yapabileceklerinin  yer alması şartıyla,  kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden  en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.atlantis center pivot projelendirme

 

4. Başvuracak yatırımcılarda aranacak özellikler

9. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir.

 

10. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilir.

 

11. Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

 

12. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılamaz.

 

13. 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/13) kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

 

E. HİBE DESTEĞİ ORANI VE HİBE DESTEĞİ VERİLECEK PROJE GİDER ESASLARI

1. Hibe desteği oranı

14. Tebliğ kapsamında kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

 

15. Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez.

Atlantis center Pivot 7 span

 

16. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

 

2. Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

17. Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ekipman alımı giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

18. Yatırımcılar tarafından, Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır.

 

19.   Yatırımcılar   tarafından   Tebliğ   kapsamında   satın   alınacak   tüm   mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

 

20. Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutara hibe desteği verilir. Mal  alım  giderleri  ile  yerinde  teslim  ve  montaj  giderlerinin  faturada  ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

 

 

21.  Aşağıda  yer  alan    bireysel  sulama  makine  ve  ekipman  grupları  için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.

a) Gerçek ve tüzel kişilere ait tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması

başvuruları kapsamında güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve

yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya  ait  parselde  eksiksiz  montaj  kontrollerinin  yapılması  ve  tespit

 

tutanaklarının düzenlenmesi,

b) Gerçek ve tüzel kişilere ait center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması, tespit tutanaklarının düzenlenmesi,

 

22. Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

 

23. Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları referans fiyat listelerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

 

 

24. Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

 

3. Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler

25. Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ)  KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı)  Eğitim giderleri,

i)    Üretim tarihi 2012 yılından önceki bireysel sulama makine ve ekipmanların alım giderleri.

 

26. Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, debisi yeterli olması şartıyla birden fazla başvuru yapılabilir. Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez.

 

27. Proje başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı maliyeti proje maliyetinin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

 

F- BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME NİHAİ KARARI

1. Başvuru zamanı

28. Tebliğ kapsamında yapılacak olan mal alım başvuruları, Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru son gününün, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

atlantis center pivot

 

2. Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

29. Tebliğ kapsamında başvuru yapacak yatırımcılar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

 

30. İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

 

 

31. İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

 

32. Yatırımcılar, Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak güncel Uygulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek olan çalıştay ve bilgilendirme toplantıları ile internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

 

3. Başvuru yeri ve şekli

33. Başvurular, yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine yapılır.

 

34. Başvurular, Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu (  EK-1 )  ve  eklerine uygun olarak hazırlanır.

 

35. Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine başvuru tarihini içeren teslim alma belgesi  ( EK-2 ) verilir.

 

36. Başvuru kapsamında alımı yapılacak bireysel sulama makine ve ekipmana ilişkin ayrıntılı model, marka ve makine alt gurubu isminin belirtildiği detaylı teknik özellikler başvuru belgeleri arasında yer alır.

Atlantis Lineer
Atlantis Lineer

 

37. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra İl Müdürlüğünce hazırlanacak, ilin bütününü içeren Başvuru Listesi ( Ek-5 ) [ Tablo-1] veri tabanına girilir ve onaylı bir sureti Bakanlığa gönderilir.

 

4. Başvuruların idari yönden incelenmesi

38. Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

 

39. İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin Tebliğin

10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan başvuru evraklarının uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir

tutanağa bağlanarak başvuru sahiplerine yazı ile bildirilir.

 

40. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım  konularına  başvurabilir.  Bu  kuruluşlar,  başvuruları  ile birlikte   onaylanmış   ve   Ticaret   Sicil Gazetesinde yayımlanmış en son tüzük/yönetmeliklerini vermelidir.

 

5. Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi

41. Referans Fiyat Komisyonu tarafından program kapsamındaki bireysel sulama   makine   ve   ekipmanları   için   belirlenen   referans   fiyat   listeleri,

değerlendirmelerde esas  alınır.  Belirlenen  bu  listeler  Genel  Müdürlük  resmi

internet sitesinde yayınlanır.

 

42. İl proje yürütme birimi tarafından, başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama makine ve ekipmanın su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır.   Bu çalışmalar ve yayınlanan referans fiyat listeleri yardımıyla, il proje yürütme birimi yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesine esas olacak değerini tespit eder. Bu fiyat referans fiyatın üzerinde olamaz.

 

43. Yukarıda belirtilen hususlara göre değerlendirilerek uygun görülen her yatırım konusu başvuruları için Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu ( EK-3 ) düzenlenerek puanlama yapılır ve yatırımcı listeleri hazırlanır.

 

6. Değerlendirme nihai kararı

44. Programa yönelik olarak bireysel sulama makine ve ekipmanları başvurusunun yapıldığı  her  il  için  Genel  Müdürlük  tarafından  tahsis  edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş olduğu illerin; tarım alanı, sulanan alan, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir.

 

45. Uygun görülen başvuruların hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, Uygulama Rehberinde belirtilen başvuru değerlendirme kriterlerine (  EK-3  ) göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile

 

kesinleşir.

 

46. İl proje yürütme birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile bireysel sulama makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi bireysel sulama makine ve ekipmanına hibe desteği vereceğine karar verir. Hibe desteği verilecek yatırımcıların sıralaması başvuru değerlendirme kriterlerine ( EK-3 ) göre yapılır.

 

 

47. İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

 

7. Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

48. Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla 20 günde  il  müdürlükleri tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme

kriterlerine ve bütçe durumuna göre bir asil  ( EK-6 ) [ Tablo-2 ], bir yedek

( EK-7 ) [ Tablo-2a ]ve reddedilen yatırımcı listeleri ( EK-9 ) [ Tablo-2c ] hazırlanarak  onaya  sunulur.  İl  Müdürlüğünce  hazırlanacak,  ilin  bütününü içeren bu listeler veri tabanına girilir ve onaylı bir sureti Bakanlığa gönderilir. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular sahiplerine 10 gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan yatırımcı asil ( EK-6 ) [ Tablo-2 ] ve onaysız  yatırımcı  yedek  listeleri  (  EK-7  )  [  Tablo-2a  ]10  gün  süresince  il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri duyuru panolarında yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

 

49. Asil listedeki ( EK-6 ) [ Tablo-2 ] yatırımcılardan 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi  imzalamayan  yatırımcıların  yerine  onaysız  yatırımcı  yedek listesinden ( EK-7 )  [ Tablo-2a ] puan sıralamasına göre gerekli sayıda yatırımcı belirlenir  ve  Yatırımcı  Yedek  Listesinden  Onaylanan  Yatırımcı  Listesi hazırlanarak ( Ek-8 ) [ Tablo-2b ], il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri duyuru panolarında yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İl Müdürlüğünce hazırlanacak, ilin bütününü içeren bu listeler veri tabanına girilir ve onaylı bir sureti Bakanlığa gönderilir.

 

G- HİBE SÖZLEŞMESİ, UYGULAMA VE HİBE DESTEĞİ ÖDEMESİ

1. Hibe sözleşmesi

50. Başvuruları kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının ( EK-6 ) [ Tablo-2 ], ( Ek-8 ) [ Tablo-2b ] il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya     valiliğin     yetkilendirdiği     ilçe     müdürlüğü     duyuru     panolarında

yayınlanmasından  itibaren  10  gün  içerisinde,  il  müdürlüğü  veya  valiliğin

yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı  son  günün  tatil  gününe  denk  gelmesi  halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi,  il  müdürlüğü  veya  valiliğin  yetkilendirdiği  ilçe  müdürlükleri  ile başvuru yapan yatırımcılar arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı

 

Bakanlık tarafından Tebliğ doğrultusunda yayınlanan Uygulama Rehberinde yer alır ( Ek-10 ).

 

51. Onaysız yedek listeden ( EK-7 ) [ Tablo-2a ] belirlenen yatırımcılar, yedek listeden onaylanan yatırımcı listesi değerlendirme sonuçlarının ( Ek-8 ) [ Tablo-

2b ] yayınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe

sözleşmesinin imzalanacağı  son  günün  tatil  gününe  denk  gelmesi  halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

 

52. Referans fiyat listeleri, yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.center pivot sulama

 

53. Hibe sözleşmesi ( Ek-10 ), il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.

 

54.  Süresi  içerisinde  hibe  sözleşmesi  imzalamayan  yatırımcılar  hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

 

55. İl müdürlüğü, asil listeden hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcıların listesini ( EK-11 ) [ Tablo-3 ]’e, yedek listeden hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcıların listesini ise ( EK-12 ) [ Tablo-3a ]’ya uygun olarak hazırlar. Hazırlanan listeler veri tabanına girilir ve onaylı bir sureti Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

56.  Yatırımcının,  hibe  sözleşmesini  imzalamadan  önce  vefat  etmesi durumunda yasal mirasçıları herhangi bir  talepte bulunamaz, ancak sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi durumunda, hibe sözleşmesi tadil edilerek yasal mirasçıları ile uygulamalara devam edilir.

 

2. Hibenin nihai tutarı

57. Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir.

 

58. Hibenin nihai tutarı, Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen tutar ve oranları aşamaz, fiili satın almalar sonucunda oluşan hibeye esas mal alım tutarının

%50 si hibe desteği olarak ödenir.

 

3. Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

59. Başvuru sahibi, Tebliğ, Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun   olarak   hareket   etmediği   takdirde,   il   müdürlüğü   veya   valiliğin

yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

 

60. Yatırımcının; profesyonel faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde  bir   karar  ile  mahkumiyet  alması,  dolandırıcılık  veya   yolsuzluk yapması, suç örgütüne dahil olması, Ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyetinden hüküm giymiş olması, Hibe Sözleşmesinin Madde 7,

8’e  uymaması,  Hibe  Sözleşmesi  vasıtasıyla  sağlanan  hibeyi  kullanmak  için yanlış veya eksik beyanlarda bulunması ya da gerçeği yansıtmayan raporlar sunması, Hibe Sözleşmesi ile sağlanan hibeyi kullanmak için sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlenmesi ve kullanılması, hususların herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

 

61.  Haksız  yere  yapılan  destekleme ödemeleri, ödeme  tarihinden  itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

 

62. Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

 

4. Uygulamaların İzlenmesi:

63. Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

 

64. Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince gerçekleştirilir.

 

65. Programın yürütülmesine ilişkin uygulamalar Genel Müdürlük tarafından da izlenir.

 

5. Mal alım usul ve esasları

66. Yatırımcı tarafından yapılacak makine ve ekipman alımları tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmeleri   kapsamında satın alınır. Bireysel sulama makine ve ekipman satın alma maliyetleri, Yatırımcının normal olarak ödediği

ve piyasa ölçüleriyle kabul edilen tutardan yüksek olamaz.

 

 

67. Mal alımı kapsamında yüklenicilerle yapılacak uygulama sözleşmeleri ve bunlara ait ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır.center pivot mısır sulaması atlantis

 

68. Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye ( teknik özelliklere ) özelliklere uygun olarak yapar.

 

69. İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas bireysel sulama makine ve ekipmanı değiştirilemez. Yatırımcı hibe sözleşmesindeki miktarı aşmaması ve puanlamayı etkilememesi kaydıyla aynı bireysel sulama makine ve ekipmanın bir üst modelini il proje yürütme birimi onayıyla alabilir.

 

70.  Referans  fiyat  listesinde  bulunmayan  veya  metraj  gerektiren  bireysel sulama makine ve ekipmanlar için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak,  bireysel  sulama  makine  ve  ekipmanın  hibeye  esas  yatırım  tutarı referans fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin KVD hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

 

 

71. Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama makine ve ekipmanına ait ödemeyi yapar, mal teslim tutanağını ( EK-15 ) düzenleterek alıma ait faturayı kestirir.

 

72. Tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmelerinde fiyatların kesin ve sabit olacağı belirtilir ve uygulama sözleşmesi, uygulanması sırasında herhangi bir değişikliğe tabi tutulamaz.

 

73. Satın alınacak bireysel sulama makine ve ekipmanına ait;  model, üretim yılı, şase ve seri numarası gövdeye sabit şablonlu bir kazıma yazı ile işlenmiş ve görülebilecek bir yerde olmalıdır.

 

74. Bir tedarikçi, yeterli kapasiteye ve yeteneğe sahip olmak ve menfaat çatışmasına meydan verilmemek kaydıyla, aynı anda, finansmanı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan birden fazla uygulama sözleşmesini yürütebilir.

 

6. Hibe desteği ödeme talebi

75. Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini Ödeme Talep Formu( EK-16 ) ve ekleriyle birlikte, 4/1/1961 tarihli ve

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve Bireysel Sulama Makine ve Ekipman  Alımı  Mal Teslim

Tutanağını ( EK-15 ) bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha

halinde; ayrıca, kendilerine ait T.C. kimlik numarası, veya vergi  numarasını, gerekli olacak diğer bilgileri ( yatırımcı taahhütnamesi, vergi borcu ve SGK prim borcu olmadığına dair belge gibi ) ve ödenecek meblağı gösteren listeyi

 

mal alım süresini takiben, 10 gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk işgünü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli olabilecek diğer belgeleri ister.

 

76. Mal alımı faturası tarihi hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir.

 

77.  Tedarikçi tarafından verilen ödeme talebi ve eklerinin uygun görülmesi halinde, kopyaların aslına uygunluğu onaylanır ve aslı yatırımcıya iade edilir. Alınan bireysel sulama makine ve ekipman il proje yürütme birimi tarafından yerinde görülerek tespit tutanağı ( EK-17 ) 30 gün içerisinde düzenlenir. Tutanakta, alınan bireysel sulama makine ve ekipmanın Tebliğ, Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesindeki hususlara uygun olup olmadığı, teknik özelliklere  ve  sunulan  faturaya  uyumlu  olup  olmadığı  belirtilir.  Faturada mutlaka yazılı olması gereken şase ve seri numarası tespit tutanağında teyit edilmelidir. Tespit tutanağı ( EK-17 ) düzenlendikten sonra ödeme talebi, ödeme icmaline dahil edilir. Hibe ödemesine esas yatırımcı listesi (Tablo-4) hazırlanır, veri tabanına işlenir.

 

78. Tedarikçi tarafından sunulan belgeler tam ve uygun değilse, tespit edilen eksiklikleri bildiren bir yazı ekinde ödeme talebi iade edilir. Tedarikçiler belirtilen eksiklikleri tamamladıktan sonra süresi içinde tekrar ödeme talebinde bulunabilir.

 

79. Taraflardan birinin Program kapsamındaki sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların kontrolü dışında olan, tarafların hata ve ihmaline  bağlanamayan,  bütün  çabalara  rağmen aşılamayan  ve öngörülmesi   mümkün   olmayan   istisnai   bir   durum   veya   olaylara   ilişkin uygulama kapsamında kabul edilen mücbir sebepler (doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve kanuni düzenlemeler) haricinde süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

 

80. Bireysel sulama makine ve ekipman satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan hibe ödemesine esas yatırımcı listesi  ( EK-13 ) [ Tablo-4 ] ayda bir defa en geç o ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. İl müdürlüğü tarafından hibe ödemesine esas; yatırımcı   ( EK-15 ) ve ilçe detayında icmal listesi   ( EK-14 ) [ Tablo-5 ] imzalı ve mühürlü olarak iki nüsha şeklinde düzenlenir. Birer nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, birer nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan elektronik ödeme tablosu, Genel Müdürlüğün ilgili birimince banka ödeme formatına dönüştürülüp, Genel Müdürlük Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığına iletilir. Hibe ödemesine esas; yatırımcı listesi ( EK-13 ) [ Tablo-4 ] ve ilçe detayında icmal listesi ( EK-14 ) [ Tablo-5 ] imzalı ve mühürlü olarak Genel

Atlantis Center Pivot Remote Control

Müdürlüğe iletilmediği sürece, Genel Müdürlükçe ödeme işlemlerine başlanmaz.

 

81. İl müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri ödemelerin son ayı olan 2013 yılı Aralık ayının ilk yedi günü içinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan Bankaya yazı ile bildirir.

 

7. Uygulama Sorumluluğu

82. Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların Tebliğ ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

 

83. Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde ve Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

 

84. Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistik açısından yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve istenilen zamanda veri tabanına girer.

 

8. Hibe desteği ödemeleri

85. Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

 

86. Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına göre yatırımcı adına T.C. Ziraat Bankasındaki hesaba gönderilir.

 

87. Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

 

88. 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği gereğince Ödemeyle birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

 

89. Maliye Bakanlığı tarafından taksitlendirilmesi gerçekleşenler hariç olmak üzere vadesi geçmiş vergi borcu olan yatırımcılara hibe ödemesi yapılmaz.

 

9.   Projeden sağlanan malların mülkiyeti

90. Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama makine ekipmanlarının mülkiyetini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez.

_Pivot-Sekilleri3

91. Bu süre içerisinde İl Proje Yürütme Birimi, en az bir defa bireysel sulama makine ve ekipmanların yerinde tespitini yaparak bir tutanağa bağlar.

 

H. UYGULAMAYA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

1.  Yatırımcılardan İstenilecek Başvuru Belgeleri

1) Tebliğ    ve    Uygulama    Rehberi    hükümlerine    göre    uygun    olarak doldurulmuş Hibe Başvuru Formu (Ek-1)

2) Aşağıda belirtilen içerikte hazırlanmış Sulama projesi;

a) Bitki su tüketim hesabı

b) Sezonluk Sulama suyu ihtiyacı c) Sulama aralığı

ç) Her seferde verilecek sulama suyu miktarı

d) Hidrolik hesaplar (güneş enerjili sulama projelerinde pompa ve güneş paneli hesapları dahil)

e) Boru çapı hesabı

f)  Yerleşim planı g) Metraj ve keşif

 

3) Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu (Ek-2)

4) Yatırımcılara ait güncel ÇKS belgesi

5) Başvuru kapsamında alımı yapılacak, bireysel sulama makine ve ekipmanına ilişkin teknik özellikler

6) Tüzel kişiliğin Programa başvuru için aldığı yetkili kurul kararı

7) Tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri

8)  Nüfus  Cüzdanı  Fotokopisi  (Gerçek  Kişiye  /  Tüzel  Kişilik  Adına

Yetkilendirilen Kişiye Ait)

9) Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı İse Sertifikası

10) Toprak Fiziksel Analiz Raporu

11) Sulama Suyu Analiz Raporu

12) Su Kaynağı Kullanım İzni / Ruhsatı

13) Muvafakatname ( Hisseli Arazi Başvuruları İçin )

14) Traktör Ruhsatı Sureti ( Tamburlu Sistem Yağmurlama Başvuruları İçin )

15) Ticaret Sicil Gazetesi ( Tüzel Kişilik Başvuruları İçin, kuruluş tüzüğü / ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren)

16) Yatırımcı ile Tedarikçi arasında imzalanan Uygulama Sözleşmesi

Sureti

17) Arazi Mülkiyeti “tahsisli” başvurular için arazi tahsisine dair resmi belge onaylı sureti

18) Tüzel Kişiliklerin arazi mülkiyeti “kiralık” kamu arazileri başvuruları için kamu arazisi kiralama belgesi onaylı sureti

 

2.  Yatırımcıların Tedarikçilerden Temin Edeceği Teknik Belgeler:

92. Başvuru kapsamında alımı yapılacak, bireysel sulama makine ve ekipmanına ilişkin olarak;

1) Üretici  firmanın  ürün  hakkında  vereceği  garanti  belgesi  veya  bu

Uygulama Rehberinin tanımlar bölümü (g) bendindeki hükümlere göre ihtiyari garanti belgesi

2)  Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

3) Zirai Kredilendirme Belgesi (Center   pivot, tamburlu ve lineer sistem yağmurlama sulama  yatırım  konuları  başvuruları  için)  (Zirai kredilendirme belgesinin ürünü temsilde tereddüt edilmesi durumunda; ayrıca belgeye dayalı deney raporu üreticiden istenebilecektir.)

4)  Teknik Özellik Belgesi

5)  Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

6)  Deney Raporu (Güneş enerjili sulama sistemleri başvurularında panel, invertör ve elektrik üretimi ile ilgili diğer parçalar hariç olmak üzere; damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama sistemleri için alınacak, boru, pompa, filtre, gübre tankı ve yağmurlama başlıkları için)

 

93. Tedarikçiler hareketli parça içeren ürünlerinde CE işaretinin şartlarını karşılamak ve ürünlerine iliştirmek zorundadır. (Ürüne ait uygunluk beyanı dosyası ve teknik dosya gerek görülmesi halinde istenebilecektir.)

 

3. Çeşitli Hükümler

94. Su kaynağı olmayan arazilere hibe desteği verilmez. İlgili yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından yapılmış toprak fiziksel analiz ve sulama suyu analiz   raporlarının   başvuru   ile   beraber   ibraz   edilmesi   gerekir.   Toprak

analizlerinde parsel no’ları, su analizlerinde kaynak adı, ada parsel no veya

mevkisi belirtilmelidir. (Analiz raporları 2007 yılı veya daha sonrasında alınmış olmalıdır.)

DSC01015

95. Pompajlı sulamalarda manometrik yükseklik (hm) dikkate alınarak motor pompa hesabı yapılacak olup, başvuru kapsamında tek motor pompa için hibe desteği verilecektir.

 

96. Sulama tesisi boru hatlarının karayolu, demiryolu, sit alanı, orman arazisi gibi yerlerden geçmesi söz konusu ise ilgili kurumdan alınacak geçişe ilişkin izin belgesi başvuru dosyasına eklenecektir.

 

97. DSİ, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait kuyu ve hidrantlardan birden  fazla  çiftçiye  tahsis  edildiği  durumlarda  debisi  yeterli  olması  ve kullanma belgesi alması şartıyla her bir çiftçi için bir adet olmak üzere birden fazla başvuru yapılabilir.

 

 

98.  Kişilere  ait  kuyulara  sadece  bir  başvuru  yapılabilir,  kuyu  kiralaması  ile yapılan başvurular kabul edilemez. Ancak kiralanan arazi içinde kuyu mevcut

 

ise kabul edilir.

 

99. Yer altı sularının kullanıldığı durumlarda tarıma dayalı arazilerin sulanmasını sağlamak amacıyla; ilgili resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesinin bulunması zorunludur.

 

100. Yatırıma konu arazinin (mülkiyet, kiralık, tahsis, hisseli) başvuru sahibi adına düzenlenmiş  güncel  ÇKS  belgesinin ibrazı  zorunludur. Yatırımcı  hisseli parsellerde diğer   hissedarların tamamından muvafakatname alarak kendi hissesine düşen alan için veya diğer hissedarlardan kiralama yaparak söz konusu parsel için başvuru yapabilir. Tebliğ hükümleri çerçevesinde aynı parsel için program kapsamında tek bir başvuru yapılabileceğinden, hisseli parsellerde de hissedarların verecekleri söz konusu muvafakatnamede ileriki yıllarda başvuru yapmayacakları ibaresi yer almalıdır.

 

101. Yatırımcı, tek bir parsel için başvuru yapabilir.

 

102. Teklif edilen bireysel sulama makine ve ekipman miktarı ve kapasitesi, yatırıma konu arazi alanının ihtiyacının üstünde olamaz.

 

103. Başvuru yapılan parsel için kadastral kaydına uygun köşe kotlarının işlendiği yerleşim planı ve bunlara göre hazırlanmış malzeme metrajı başvuru ekinde verilmelidir.

 

104. Basınçlı sulama sistemi kurulması projeleri, konu uzmanı ziraat mühendisleri (Ziraat Fakültesi ilgili bölümü veya TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasından basınçlı sulama sistemlerinin projelendirilmesi üzerine sertifika almış) tarafından hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma proje başvurusuna eklenmelidir.

 

105. Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama makine ve ekipmanına hibe desteği verilmeyecektir.

 

106. Sulama sisteminin özellikleri dikkate alınarak, “Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu”  eksiksiz olarak doldurulmalı ve başvuru formu ( EK-1 ) ekinde teslim edilmelidir.

 

107. Gerçek ve tüzel kişiler tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir.

 

 

108. Program kapsamında daha önce aynı yatırım konusunda hibe desteğinden  yararlananlar  aynı  yatırım  konusu  için  başvuru  yapamazlar.

 

(Örnek, daha önce yağmurlama sulama yatırım konusunda hibe desteğinden yaralananlar Tebliğ kapsamında yağmurlama sulama yatırım konusunda hibe desteğinden yararlanamazlar.)

 

109.  Program kapsamında daha önce bir  sulama sistemi için hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar, aynı parselde diğer sulama sistemleri için yeniden hibe desteğinden yararlanamazlar.

 

110. 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/13) kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

 

111. Center Pivot, Lineer, Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin başvurularında;

a) Yatırıma konu arazinin mülkiyetine sahip olmayan yatırımcılar, bu yatırım konularına başvuru yapamaz. Ancak Kamu arazilerinde uzun süreli ( en az

10 yıl ve üzeri ) kiralama veya tahsis yapılması halinde başvuru yapılabilir,

b) Tamburlu sistem yağmurlama sulama yatırım konusuna traktörü olmayan başvuru yapamaz,

c) Traktör kiralaması kabul edilmeyecektir,

ç) Tüzel kişilik başvurularında ise traktör mülkiyeti tüzel kişiliğe ait olmalıdır,

 

112. Güneş enerjili sulama sistemi başvurularında;

a) Mevcut durumda sadece kuru tarım yapılan veya dizel motopompalarla sulama yapılan, elektrik şebekesinin bulunmadığı (enerji nakil hattı ve trafo gerektiren), tarım arazileri için başvuru yapılabilecektir,

b) Sadece   güneş   enerjisi   sistemini   içeren   (sulama   sistemi   içermeyen)

başvurular kabul edilmeyecektir,

c) Elektrik şebekesine bağlantı yapılmayacaktır.

 

113. Güneş enerjili sulama sistemlerinde, Uygulama Rehberinde geçen hususlara ilave olarak; sisteme ilişkin Panel, İnverter üniteleri ve sistemin diğer parçalarında aranacak teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

 

114. Panellere ilişkin teknik özellikler;

a) Kullanılacak paneller kendi içinde, inverterler kendi içinde aynı marka, tip ve  model  olacaktır.  Güneş  enerjisi  sisteminde kullanılacak FV  panellerin

üretim tarihi ile güneş enerjisi sisteminin kurulum tarihi arasındaki süre 12 ay

(oniki ay) dan fazla olmayacaktır.

b) Sistem   içerisinde   kullanılacak   tüm   cihazlar,   yeni   (brandnew)   ve kullanılmamış (unused) olacak, üzerlerinde marka, model ve imal tarihini gösteren işaret, yazı, rakam vs. türünden bilgiler bulunacaktır.

c) Kullanılan panellerin hepsi aynı tipte ve güçte olmalıdır. Farklı model ve güçlerdeki paneller aynı sistem içinde kullanılmayacaktır.

 

ç) FV paneller işletmeye alındıktan 10 yıl sonra nominal gücün %90’ını, 25 yıl sonra %80’ini verebilmelidir.

d) FV panellerin negatif güç toleransı %-5’ten küçük olmamalıdır.

e) Panellerin  bağlantı  kutusu  IP65  suya  dayanıklılık  standardını  sağlamalı, konektörler orijinal MC3 ya da SMK tipi olmalıdır.

f)  FV panelleri -20°C / +40°C ortam sıcaklığı ile  -40°C / +85°C modül çalışma sıcaklığında ve % 0 ile % 85 bağıl nem oranında sorunsuz çalışabilmelidir.

g) FV  Modüller  “CE”  belgeli,  IEC  61215,  IEC  61730-1  ve  IEC  61730-2 standartlarına uygunluk sertifikalı olacaktır.

ğ) FV Modüllerin üzerine etki edebilecek rüzgâr, kar, buz taşıma ve emme

dayanımlarının IEC 61215 Edition 2 standardına uygun olacaktır.

h) FV panellere ilişkin üretici firma tarafından 10 yıl mekanik garanti ve 25 yıl ömür garantisi belgesi olmalıdır.atlantis center pivot-3

 

115. İnverter Ünitelerine ilişkin teknik özellikler;

a) İnverter IP65 suya dayanıklılık standardını sağlamalıdır.

b) Verim en az %98, Euro Verimi en az %97 olmalıdır.

c) Üretici tarafından verilen ürün garantisi minimum 5 sene olmalıdır.

ç) İnverter DC ters polarite ve AC kısa devre korumalı olmalıdır.

d) IEC  62103  standartlarında  koruma  sınıfı  I,     IEC  60664  yüksek  gerilim kategorisine göre koruma sınıfı III olmalıdır.

e) İnverterler IEC 61000, IEC 55022,  EN 50178 standartlarına uygun olmalı ve

CE belgesi taşımalıdır.

 

116. Sistemin diğer parçalarına ilişkin teknik özellikler;

a) Sistemde kullanılacak malzemeler ile kumanda ve güç kablolarında TSE, IEC standartlarına ve ISO 9000 serisine uygunluk ve CE belgeli olmalıdır.

b) Fotovoltaik enerji kabloları yüksek sıcaklık ve ısıya dayanıklı UV dirençli çift izoleli halojensiz, nominal kablo kesiti TÜV tarafından onaylanmış, IEC 60228

ve IEC 60287 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

c) AC  kablolar  TSE  belgesine  sahip  ve  TS  IEC  60502  standardına  uygun üretilmiş olmalıdır.

ç) AC kabloların maksimum çalışma sıcaklığı en az 70 Co olmalıdır.

d) FV- solar kablo ve Solar kablo- inverter bağlantılarında MC4 tipi erkek ve dişi tip konektörler kullanılacaktır. Konektörler özel bağlantı (kuplaj) elemanları ve soketler -40oC ile 90oC arası işletme sıcaklığına uygun IP67 koruma sınıfına haiz Yüksek akıma uygun TÜV onaylı olmalıdır.

e) DC minyatür devre kesiciler (MCB) IEC 60947-2 standardına uygun üretilmiş olmalıdır.

f)  Sistem bir bütün olarak en az 3 yıl garantili olmalıdır.

 

4. Veri  Tabanına  yapılacak  girişlerde  il  müdürlüklerince  dikkat  edilmesi gereken hususlar:

a) Veri Tabanına ilişkin alanların tamamı eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulur. b) Tüm                 ödemeler    T.C.    kimlik    numarası   veya    vergi    numarası   üzerinden yapılacağı için yatırımcının gerçek kişi ise nüfus kimlik belgesi,  tüzel kişi ise

 

Maliye Bakanlığından alınmış vergi numarasını gösteren bir belge (Vergi Levhası, Vergi Kimlik Kartı vb.)  üzerinden bu numaralar kontrol edilir, bir kopyası da  yatırımcının dosyasına eklenerek veri tabanına girişi yapılır.

c) Veri  Tabanında  yapılan  duyurular  resmi  niteliktedir. Ayrıca  resmi  yazı beklenmeden ivedilikle yerine getirilir.

ç) Veri Tabanında yer alan duyuru, mesaj bölümleri ile iletişimin daha etkin sağlanabilmesi için Veri Tabanı her gün aktif şekilde kullanılır.

d) Veri Tabanında parasal alanlar tanımlandığı için tutar yazılırken ayrıca “TL”

ibaresi veya herhangi bir işaret bırakılmamasına dikkat edilir.

e) Veri Tabanında bütünlüğünün sağlanması açısından tüm girişler yapıldıktan sonra mevcut bilgilere ilişkin, eksik bilginin olup olmadığını, biçimsel olarak ve yazı kurallarına göre inceleyip kontrol edecek yetkili bir kişi görevlendirilir.

f)  Veri Tabanına girilen bilgilerde kullanılan  kelime, kısaltma ve birimler yazım

kurallarına göre yapılır.

 

117. Örnek olarak;

Yanlış Giriş : “ABC LİMİTED ŞİRKETİ”

Doğru Giriş : “Abc Ltd. Şti.” (İlk harf büyük, kısaltmalar arası boşluk,) Yanlış giriş : “ SELİM HAKKI”

Doğru giriş : “Selim HAKKI” (İlk harf büyük, soyadı tamamı büyük, başlangıçta

boşluk yok)

Yanlış Giriş : “Alan: 10.000 m²” / “Alan: 1000 hektar” ( alanlarda küsurat dikkate alınmamalı ve veri tabanına girilmemelidir. )

Doğru Giriş : “Alan: 10 dekar”