Etiket arşivi: hibe programı

KIRSAL KALKINMA SULAMA DESTEKLERİ

14 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29000

TEBLİĞ

Gıda,   Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ   DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA BİREYSEL   SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN

ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/13)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE   1 (1) Bu Tebliğin amacı;   tarımsal faaliyetler için   geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama   makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından   kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli   ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin   yükseltilmesi için   bireysel sulama makine ve ekipman satın   alımlarının desteklenmesine ilişkin   usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE   2 (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik   ve sosyal gelişmeye katkı   sağlamak için   belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipman alımları ile yerinde montajının desteklenmesine   ilişkin usul ve esasları   kapsar.

Dayanak

MADDE   3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu   Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma   Destekleri Kapsamında Tarıma   Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak   hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE   4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayni Katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım   tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında   bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel   kişiler tarafından   yapılan başvuruyu,

d) Elektronik ödeme tablosu: İl   müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına   girişleri yapılarak,   doğruluğu onaylanan ödeme icmal listelerini,

e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

f) Hibe sözleşmesi: Yatırımcı ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların   yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

g) Hibeye Esas Mal Alım Tutarı:   Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği   verilecek giderler toplamını,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe   Müdürlüklerini,

h) İl   proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine   Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren   ve hibe sözleşmesinin akdinden   sonra başvuru kapsamındaki   satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ   hükümleri doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayan   ve onaylayan birimi,

ı) Mal alımları: Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını,

i) Program: Kırsal Kalkınma   Yatırımlarının Desteklenmesi   Programını,

j) Referans fiyat: Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama makine ve ekipmanları için belirlenen fiyatı,

k) Referans Fiyat Komisyonu: Referans   fiyatları belirlemek için   Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

l) Toplam Mal Alım Tutarı:   Program kapsamında, hibeye esas mal alım   tutarı ile tamamı   yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı   tutarının toplamını,

m) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki   faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama esas ve usullerine ilişkin detayları   belirlemek amacıyla, yatırımcı, tedarikçi ve programın   yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra   personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından hazırlanan   rehberi,

n) Uygulama sözleşmesi: Program kapsamında yapılan   mal alımlarında yatırımcı ile tedarikçi   arasında yapılacak   akdi,

o) Veri tabanı: Genel Müdürlük tarafından hazırlanan   ve bu Tebliğ kapsamında   yürütülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı olan, il müdürlükleri tarafından   yetkilendirilen personel tarafından veri girişlerinin yapılabildiği internet ortamında   çalışan yazılım sistemini,

ö) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında   bireysel sulama makine ve ekipman alımı için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel   kişileri,

p) Tedarikçi: Program kapsamında   yatırımcı tarafından yapılacak satın   alımlara mal sağlayan,   yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama   Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel   Müdürlük

MADDE   5 (1) Genel Müdürlük;

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar, il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri   tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek   üzere Banka’ya   gönderir.

b) Program kapsamında yıllık yatırım programı   ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) Program kapsamında yapılacak   çalışmaların, idari, mali, mühendislik,   çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek   verir.

ç) Programın   etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini   yapar.

d) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik   eğitim programlarını hazırlar ve düzenler.

İl müdürlüğü

MADDE   6 (1) İl müdürlüğü; Program kapsamında yapılacak   çalışmaların, idari, mali, mühendislik,   çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların   hibe sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek   tüm belgelerin onaylanmasından   ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda   Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

(3) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan   yapılacak çalışmalara esas teşkil   etmek üzere il müdürlükleri istenilen   bilgileri ivedilikle ve zamanında veri tabanına girerler.

İl proje yürütme birimi

MADDE   7 (1) İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında, başvuru   sahiplerine Program hakkında bilgi vermek üzere   il müdürlüğü personelinden oluşturulan   il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a) Başvuru   hazırlama döneminde,   yatırımcıların başvurularını hazırlaması konusunda ihtiyaç   duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar,

b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama   Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları   inceleyerek değerlendirir, uygulamaları   takip eder, izler, ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları,   Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve

Başvuracak Yatırımcılarda Aranan Özellikler

Programın yatırım konuları ve   uygulama illeri

MADDE   8 (1) Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama   sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama   sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama   sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

Atlantis Center Pivot Kırsal Kalkınma Hibe desteği
Atlantis Center Pivot Kırsal Kalkınma Hibe desteği

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları   kapsamında Program tüm   illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE   9 (1) Program kapsamında kabul edilen başvurulara ilişkin   olarak yatırımcılar ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından   sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne   uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama makine ve ekipmanlarının tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi   itibarıyla il proje yürütme birimince en geç   30 gün içerisinde tutanağa bağlanır.

Başvuracak yatırımcılarda   aranan özellikler   ve sorumlulukları

MADDE   10 (1) Bakanlık tarafından   oluşturulan güncel   çiftçi kayıt sistemine (ÇKS)   kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel   kişiler bu Tebliğin   8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından   yararlanmak üzere sadece birisi ve tek bir parsel için başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket,   limited şirket ve anonim şirket   şeklinde kurulmuş   olan şirketler, kuruluş   tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen   çalışma konularına uygun olması   şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek   kişiler ve yukarıda   belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma   kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim   yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait   arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl   ve üzeri kiralama yaparak tüzel   kişilik olarak başvuru   yapabilirler.

(3) Program kapsamında daha önce   hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında   aynı yatırım konusunda başvuru   yapamazlar. Ancak, farklı parsel için   farklı yatırım konusunda başvuru   yapabilirler. 2012 yılı dahil son üç yılda arazi toplulaştırma projesi uygulanmış ve Kadastro Müdürlüklerince yeni mülkiyete esas parselasyonu tescil edilmiş alanlardaki parsellere ilişkin başvurular ilk defa yapılacak başvuru   gibi değerlendirilir. 2012 yılından daha önceki   yıllarda başlamış, geçici yer teslimi yapılmış ancak tescil çalışmaları devam eden alanlardaki parsellere ilişkin başvurular da ilk defa   yapılacak başvuru   olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru   tekliflerinde, yatırımcılar hibeye esas mal alım   tutarının % 50’si oranındaki   katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz   kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(5) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebliğ   ve hibe sözleşmesinde belirtilen   usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(6) 2014 yılı dahil son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi   Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları   Tebliğleri kapsamında   modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için   hibe başvurusu yapamazlar.

(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra,   teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak   yapar.

(8) Tüzel   kişilikler, kuruluş   tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen   çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına   başvurabilir. Bu kuruluşlar,   başvuruları   ile birlikte, onaylanmış ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış en son tüzük/yönetmeliklerini vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Program Kapsamında   Uygulanacak Hibe Desteği Oranı ve

Hibe Desteği Verilecek Mal Alımı Gider Esasları

Hibe   desteği oranı

MADDE   11 (1) Bu Tebliğ kapsamında   kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç   %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı   olarak belirlenir. Referans fiyatları   aşan kısmı ise yatırımcı tarafından ayni katkı   olarak karşılanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı   gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel   kişiler için 200.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan   kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen   hibeye esas mal alım tutarı   üst limit niteliğindedir.   Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru   bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Program   kaynaklarından karşılanacak uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar

MADDE   12 (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen   bireysel sulama makine ve ekipman alımı giderleri, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hibe desteği   kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ   kapsamında satın   alınacak tüm   mal alımları tedarikçilerle yapılacak   uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından bu Tebliğ   kapsamında satın   alınacak tüm   mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Yerinde teslim ve montaj   giderleri, mal alım bedeli içinde   olacak şekilde mal alım   faturası düzenlenmesi   durumunda, toplam tutara hibe desteği   ödemesi yapılır. Mal alım   giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği ödemesi yapılır.

(5) Aşağıda yer alan sulama makine ve ekipman grupları için belirtilen deneme   ve kontrollerin yapılması şartıyla hibe desteği ödemesi yapılır.

a) Gerçek   ve tüzel kişilere ait tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında;   güneş paneli, pompa,   filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde   kullanılan malzemelerin başvuruya   ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi,

b) Gerçek   ve tüzel kişilere ait center   pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama   sulama makinelerinin yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin   yapılması, tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

Atlantis Center Pivot Kırsal Kalkınma Hibe desteği
Atlantis Center Pivot Kırsal Kalkınma Hibe desteği

(6) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli   ya da dönüşümlü olarak işe   alınmış kişiler, kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi   olamaz.

(7) Başvurularda   belirtilecek mal alım tutarları   piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım   tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(8) Başvuru   kapsamında satın   alınması planlanan mal ile   ilgili teknik bilgiler, şartname şeklinde   düzenlenerek başvuru   ekinde sunulur.

(9) Mal alım tutarının hibe desteği   kısmı, kamu kaynakları kullanılarak   karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı   payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları   kullanılamaz.

Atlantis Lineer Sistem Hibe desteği
Atlantis Lineer Sistem Hibe desteği

Program   kaynaklarından karşılanmayacak mal alım giderleri

MADDE   13 (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka   bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı   giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak   tüm vergiler,

h) İkinci   el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim   tarihi 2013 yılından önceki makine ve ekipmanların alım giderleri,

j) Faturası olmayan ve başvuru   tarihinden önce faturalanmış   giderler,

k) Güncel   Uygulama Rehberinde belirtilen ve Yatırımcıların Tedarikçilerden   Temin Edeceği Teknik Belgeler içinde   yer alan belgelerden eksiği bulunan satınalma giderleri,

l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik   teslim edilen bireysel sulama makine ve ekipman giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine   yönelik mal alımları kapsamında,   bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından sulama alanına   kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı,   depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı   dışındadır. Su Kaynağı Çeşidi “Yerüstü Su Kaynağı” olan başvurular   için ilgili kurumdan alınacak   “Su Kaynağı   Kullanım İzni/Tahsis Belgesi”, “Yeraltı Su Kaynağı” olan başvurular için   ilgili kurumdan alınacak “Kuyu Ruhsatı” bulunması   şarttır ya da bu   belgelerin Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekmektedir. Sulama   kooperatifleri ve sulama birliklerine ait basınçlı sulama   sistemlerinde yer alan hidrantların   birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi   durumunda, debisi yeterli olması   şartıyla birden fazla başvuru sulama kooperatifi veya sulama birliğinden su kullanma izin belgesi alınması şartıyla yapılabilir. Kişilere   ait kuyular için sadece bir başvuru   yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan   başvurulara hibe desteği   verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde   ruhsatlı kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde   bulunan ve arazinin eski sahiplerinin adına   ruhsatlandırılmış kuyular için   yapılan başvurular kabul   edilir.

(3) Hibe başvurularında   su kaynağından sulama alanına   kadar olan su iletim hattı maliyeti toplam   maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme   ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru şekli, yeri   ve zamanı

MADDE   14 (1) Başvurular, bu Tebliğin   8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla,   güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında   yapılacak olan mal alım   başvuruları,   bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak   60 gün içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğüne yatırımcılar tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden teslim edilir. Yatırımcılara başvuru   tarihini içeren güncel uygulama rehberinde   formatı ve içeriği yer alan teslim alma belgesi verilir. Başvuru son gününün, tatil gününe denk gelmesi   halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir. Başvuru sahibi statüsüne göre teslim alma   belgesinde yer alan başvuru belgelerinden herhangi birinin yer almaması halinde başvuru   kabul edilmeyecek ve başvuru dosyası   iade edilecektir.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

MADDE   15 (1) Bu Tebliğ kapsamında   başvuru yapacak yatırımcılar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç   duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl   proje yürütme birimlerince   verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır.   Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği   taşımaz.

(3) İl   proje yürütme birimlerinin,   yatırımcılara başvuru   hazırlama sorumluluğu   yoktur.

(4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak güncel   Uygulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından   temin edebilirler.

(5) İl   müdürlükleri tarafından   düzenlenecek olan çalıştay ve bilgilendirme toplantıları ile internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE   16 (1) Başvurunun idari yönden   incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde   il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili personel görevlendirilir.

(2) İl   müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu   Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen niteliklere sahip   gerçek ve tüzel   kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan başvuru evraklarının uygunluk   kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan   hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa   bağlanarak başvuru   sahibine yazı ile bildirilir.

Başvuruların teknik   inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE   17 (1) Referans Fiyat Komisyonu tarafından   Program kapsamındaki bireysel sulama makine ve ekipmanları için belirlenen   referans fiyat listeleri, değerlendirmelerde esas   alınır. Belirlenen bu   listeler başvuru süresinin bitiminden   sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmi internet   sitesinde yayınlanır.

(2) İl   proje yürütme birimi tarafından, başvuruların teknik açıdan   değerlendirilmesi ve incelemesinde; yatırımcı tarafından alımı talep edilen   bireysel sulama makine ve ekipmanın   su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine   uygunluğu ve teknik özellikleri   araştırılır. Bu çalışmalar ve yayınlanan referans fiyat listeleri yardımıyla, il proje yürütme birimi yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesine esas olacak değerini   tespit eder. Bu fiyat referans fiyatın   üzerinde olamaz.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre değerlendirilerek uygun   görülen her yatırım konusu başvurusu için   güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru   Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır ve yatırımcı listeleri hazırlanır.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE   18 (1) Programa yönelik olarak bireysel sulama makine ve ekipman alımları başvurusunun yapıldığı her il için   Genel Müdürlük tarafından   tahsis edilen ödenek miktarı   kadar başvuruya hibe desteği   sağlanır, değerlendirme nihai kararı   söz konusu ödenek   esas alınarak verilir. İllere   tahsis edilecek ödenek tutarı,   Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş   olduğu, illerin; tarım   alanı, sulanan alan, kırsal   nüfus, tarımsal   üretim değeri   ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi   kriterleri ve iller bazında toplam başvuru   sayısı ve talep edilen   hibe miktarı, bütçe imkanları   çerçevesinde belirlenir.

(2) Uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş   ödenek tutarından   fazla olması durumunda, hibe desteği   verilecek başvuru sayısı, güncel Uygulama   Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru   Değerlendirme Kriterleri Tablosu puanlama sonuçlarına göre il müdürlüğünce belirlenir ve   bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl   müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE   19 (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla 20 günde   il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir.   Değerlendirme kriterlerine ve ödenek durumuna göre   bir asil, bir yedek ve reddedilen yatırımcı listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi 5 günü geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra   reddedilen başvurular sahiplerine 10 gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve yedek yatırımcı listeleri 10 gün   süresince il müdürlüğü internet   sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü duyuru panolarında   yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca   yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki yatırımcılardan 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcıların yerine yedek listeden puan sıralamasına   göre gerekli sayıda   yatırımcı belirlenerek, il müdürlüğü internet   sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü duyuru panolarında   5 gün süresince yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca   yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve   Hibe Desteği Ödemesi

Hibe   sözleşmesi

MADDE   20 (1) Başvuruları   kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet   sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü duyuru panolarında   yayınlanmasının son gününden itibaren 10 gün   içerisinde, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak   zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı   son günün tatil gününe denk gelmesi   halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.   Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü ile başvuru   yapan yatırımcılar arasında   akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı,   Genel Müdürlük tarafından   bu Tebliğ çerçevesinde hazırlanan   güncel Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen yatırımcılar, yedek liste değerlendirme   sonuçlarının yayınlanmasından itibaren 10 gün   içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak   zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı   son günün tatil gününe denk gelmesi   halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

(3) Referans fiyat listeleri, yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini   göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder.   Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama   makine ve ekipmanın hibe sözleşme değerini belirlemekte   il proje yürütme birimi   yetkilidir.

(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya valiliğin   yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü ile yatırımcılar arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca   imzalanmış bir adedi il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü, bir adedi de yatırımcı tarafından muhafaza   edilir.

(5) Süresi   içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

(6) Yatırımcının, hibe sözleşmesini imzalamadan önce   veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Hibenin   nihai tutarı

MADDE   21 (1) Hibenin azami miktarı   hibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşmesinde yer alan   azami tutar üst limit niteliğindedir.

(2) Hibenin nihai tutarı, bu Tebliğin   11 inci maddesinde belirtilen tutar ve oranları   aşamaz.

Bireysel   sulama makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE   22 (1) Yatırımcı, bu Tebliğ,   güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak   hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği   ilçe müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

(2) Haksız   yere yapılan destekleme ödemeleri,   ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183   sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci   maddesinde belirtilen gecikme zammı   oranları dikkate alınarak   hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan   Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız   ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek   ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların   tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan   ödemeler hariç,   haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir   destekleme programından yararlandırılmazlar.

(4) Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen   veya hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak   hareket etmediği için hibe sözleşmesi fesih edilen   yatırımcılar, iki yıl   süreyle bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında   hibe desteğinden yararlanamaz.

Mal   alım usul ve esasları

MADDE   23 (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları   her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği   teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl   proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas bireysel sulama makine ve ekipmanı değiştirilemez. Yatırımcı hibe sözleşmesindeki miktarı aşmaması ve puanlamayı   etkilememesi kaydıyla aynı   bireysel sulama makine ve ekipmanın   bir üst modelini il proje yürütme birimi onayıyla   alabilir.

(3) Referans fiyat listesinde   bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanlar için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir   rapora bağlayarak hazırlar.   Fatura bedelinin referans fiyattan fazla olması   durumunda, sadece referans fiyatın   %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak,   bireysel sulama makine ve ekipmanın   hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın   altında olduğunda   malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

Atlantis Lineer Sistem
Atlantis Lineer Sistem

(4)Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama   makine ve ekipmanına ait ödemeyi   yapar, mal teslim tutanağını düzenleterek alıma   ait faturayı kestirir.

Hibe   desteği ödeme talebi

MADDE   24 (1) Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme   taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve sulama makine ve ekipmanlarına ait mal teslim tutanağını bir asıl bir kopya olmak üzere   il müdürlüğüne iki nüsha   halinde; ayrıca, kendilerine ait T.C. kimlik numarası, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer   bilgileri ve ödenecek meblağı   gösteren listeyi de ödeme   talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben, 10 gün   içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi   halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması   halinde gerekli belgeleri ister.

(2) Mal alımı faturası tarihi hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak   zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir.

(3) İl   proje yürütme birimi, bu   maddenin birinci fıkrasında belirtilen   belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan   sonra bireysel sulama makine ve ekipmanları   için başvuruya ait parselde   montaj kontrollerini yaparak tespit tutanaklarını 30 gün içerisinde düzenler.   Hibe sözleşmesinde belirtilen   durum ve mücbir sebepler haricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(4) Mal alımına ilişkin satın   alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme   icmallerinin ayda bir defa en geç   o ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce,   Genel Müdürlük tarafından   oluşturulan elektronik ödeme   tablosuna girişleri yapılır. İl müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olmak üzere; ödemeye esas yatırımcı listesi iki nüsha,   ilçe detayında   icmal tablosu ise bir nüsha şeklinde düzenlenir. Düzenlenen   ödemeye esas yatırımcı listesi icmal   tablosunun bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan ödemeye esas yatırımcı listesi icmal   tablosu, Genel Müdürlüğün ilgili birimince banka ödeme formatına   dönüştürülüp, Genel Müdürlük Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığına iletilir.

(5) İl   müdürlükleri, aylık   ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata   düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri ödemelerin   son ayı olan 2014 yılı Aralık ayının ilk yedi günü içinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan Banka’ya   yazı ile bildirir.

Hibe   desteği ödemeleri

MADDE   25 (1) Ödemeler bütçe serbestliği   çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik   numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına   göre yatırımcı adına T.C. Ziraat Bankasındaki   hesaba gönderilir.

(3) Hibe ödemeleri, Türk   Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle   birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından   çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik   Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Programdan   sağlanan malların mülkiyeti

MADDE   26 (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında   sağlanmış bireysel sulama   makine ve ekipmanlarının mülkiyetini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına   kadar değiştiremez. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE   27 (1) Bu Tebliğ kapsamında   yapılan tüm işlemler Bakanlık   Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu   denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep   edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların   usulsüz kullanılması, israfı   veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında   gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE   28 (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak   amacı ile Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehberi ve genelgeler yayınlanır. Uygulama Rehberi   yıl içinde oluşan ihtiyaçlar   çerçevesinde güncellenebilir. Bu yayınlar   uygulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE   29 (1) 1/6/2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma   Yatırımlarının Desteklenmesi   Programı Kapsamında   Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ   (Tebliğ No: 2013/28) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE   30 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE   31 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda,   Tarım ve Hayvancılık Bakanı   yürütür.